Titulní strana > Uchazeči > Virtuální prohlídka

 

Šablona pro obhajobu práce - zde.

Žádost o provedení průzkumu - pdf, docx

Žádost o zpracování kazuistiky k absolventské práci - pdf, docx

Souhlas se zpracováním osobních údajů - pdf, docx

 

Pokyny pro psaní absolventských a seminárních prací 2023 - zde.

Šablony na kazuistiku a průzkum.

Přihláška k absolutoriu - pdf, docx.

Požadavky na kvalitu zpracování seminárních prací

Formulář na téma absolventské práce

Zpráva z absolutoria 2020

Dne 26. 6. 2020 se konalo v Hernychově vile první slavnostní předávání diplomů osmnácti absolventkám tříletého denního studijního oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Této akce se zúčastnila i řada vzácných hostů. Za Odbor školství Pardubického kraje pozvání přijal jeho vedoucí Mgr. Martin Kiss, za město Ústí nad Orlicí starosta Petr Hájek, za Orlickoústeckou nemocnici náměstkyně ošetřovatelské péče Mgr. Hana Maršíková, dále bývalá ředitelka školy Mgr. Lenka Podzimková, která se zasloužila o vznik VOŠ, současné vedení školy a řada interních i externích vyučujících. Přítomní byli svědky předání diplomů a slavnostního slibu absolventek. Za zvuků studentské hymny Gaudeamus igitur se absolventky rozloučily se školou, která pro ně byla v posledních třech letech druhým domovem.

Mgr. Lenka Čermáková

 • IMG_0004
 • IMG_0005
 • IMG_0006
 • IMG_0013
 • IMG_0015
 • IMG_0023
 • IMG_0027
 • IMG_0029
 • IMG_0041
 • IMG_0051
 • IMG_0067
 • IMG_0069
 • IMG_0075
 • IMG_0081
 • IMG_0082
 • IMG_0091
 • IMG_0092
 • IMG_0093
 • IMG_0095
 • IMG_0096
 • IMG_0098
 • IMG_0101
 • IMG_0105
 • IMG_0115
 • IMG_0138
 • IMG_9972
 • IMG_9974
 • IMG_9976
 • IMG_9997

Rozpis pracovišť - Odborná ošetřovatelská praxe II - denní formakombinovaná forma studia

Informační letáky ke studiu -  denní formazkrácená denní formakombinovaná forma studia

Veškeré pokyny a informace k přijímacímu řízení - zde

Rozhodnutí o zařazení školy k pokusnému ověřování - zde

Metodický pokyn k pokusnému ověřování zkráceného studia oboru DVS - zde

Pokyny k uznání dosaženého vzdělání - zde

Sylaby pro obor DVS - zde

Kód oboru vzdělávání - 53-41-N/11

Délka a forma studia: 3 roky – denní 

Určeno: absolventům s maturitou (získanou na různých typech středních škol)

Způsob ukončení: absolutorium

Dosažený stupeň vzdělání: vyšší odborné vzdělání, získání titulu DiS. – diplomovaný specialista

Školné:  3 000, - Kč, rozložené do dvou pololetních splátek

PERSPEKTIVNÍ STUDIJNÍ OBOR – vhodný pro dívky i chlapce. Připravuje všeobecně orientovanou diplomovanou sestru, schopnou samostatně působit v péči o zdraví, v prevenci i v péči o nemocné dospělé a děti od tří let. Umožňuje absolventům široké uplatnění na trhu práce v rámci EU.

Kritéria přijetí ke studiu:

 1. Úspěšně ukončené studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou
 2. Hodnocení prospěchu ze střední školy
 3. Zdravotní způsobilost ke studiu oboru DVS a výkonu povolání potvrzená lékařem

Podrobnější informace o kritériích a přihlášku ke studiu naleznete zde.

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA

Vzdělávací obsah vychází z minimálních požadavků na vzdělávání všeobecné sestry stanovených předpisy ČR a směrnic EHS. Zahrnuje teoretické vědomosti z věd, o které se opírá všeobecné ošetřovatelství, dále vybrané sociální disciplíny umožňující lépe pochopit chování zdravých a nemocných osob a změny ve společnosti, vztah mezi zdravotním stavem a fyzickým i sociálním prostředím člověka, které pomáhají vytvářet odborné kompetence a osobnostní kvality studentů. Významnou složku vzdělávání tvoří praktická výuka, jejímž cílem je osvojení ošetřovatelských postupů, dovedností plánovat, poskytovat a vyhodnocovat zdravotní péči, jednat se zdravými i nemocnými klienty a pracovat v týmu. Praktická výuka se uskutečňuje v nemocnicích a ostatních zařízeních zajišťujících zdravotní péči za spolupráce a součinnosti všeobecných sester a jiných zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu činnosti bez odborného dohledu.

PROFIL ABSOLVENTA A CÍLE VÝUKY

Studijní profil absolventa oboru diplomovaná všeobecná sestra vychází z doporučení Světové zdravotnické organizace pro země Evropské unie, vztahující se k úloze a funkci sester ve společnosti, které zahrnují:

 • řízení a poskytování ošetřovatelské péče - podpůrné, preventivní, léčebné, rehabilitační i pomocné, a to jednotlivcům, rodinám i skupinám,
 • výuku klientů/nemocných a zdravotnického personálu,
 • aktivní začlenění do zdravotnického týmu,
 • rozvoj ošetřovatelské praxe, kritického myšlení a výzkumu. 

Cílem studijního programu je připravit všeobecně orientovanou diplomovanou sestru schopnou samostatně působit v péči o zdraví, v prevenci, v péči o nemocné.

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ

Absolvent oboru je schopen samostatné odborné činnosti v péči o zdraví, jako sestra v nemocnicích, v ambulantních složkách státních i privátních, v terénní i domácí péči v rámci primární, sekundární i terciální zdravotní péči o populaci. Diplomovaná všeobecná sestra je schopna samostatné práce, rozhodování, formulování a prosazování svých postojů na všech úsecích ústavní, ambulantní i domácí zdravotní péče. Uplatní se jako všeobecná sestra s předpoklady i pro vedení ošetřovatelského týmu.

Praktické zaměření studia, vzdělání v multidisciplinárních oborech, jazyková příprava, vzdělání v oblasti managementu a administrativy, psychologie, komunikace, pedagogiky, sociologie i práva a legislativy vytváří předpoklady pro plnění řídících úkolů v ústavních i nelůžkových zdravotnických zařízeních a v privátních ošetřovatelských organizacích.

Teoretické poznatky získané v průběhu studia budou předpokladem pro zapojení se do vědecké výzkumné práce v rámci své profese i k lektorské činnosti.

Diplomovaná všeobecná sestra se může dál vzdělávat v rámci specializační průpravy v jednotlivých úsecích ošetřovatelské péče i vysokoškolského studia ošetřovatelství.

Školní řád VOŠ - platný od 4. září 2023

Dodatek č. 1 - organizace distanční formy vzdělávání