Titulní strana > Studijní obory > Sociální činnost

Profil absolventa oboru sociální činnost

Absolvent oboru sociální činnost se uplatní jako pracovník v sociálních službách v různých pobytových nebo terénních sociálních službách, při poskytování péče dětem i dospělým. Vědomosti a dovednosti využije při zajišťování přímé péče a osobní asistence v terénních službách a speciálních školách. Absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu.

Uplatnění absolventa oboru sociální činnost

Absolvent oboru sociální činnost se uplatní jako pracovník v sociálních službách v různých ambulantních, pobytových nebo terénních sociálních službách, při poskytování péče dětem a dospělým. Bude mít vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence. Navíc studiem získá absolvent odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu.

Možnosti uplatnění:

 • denní, týdenní stacionáře,
 • kontaktní pracoviště Úřadu práce,
 • domovy pro osoby se zdravotním postižením,
 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
 • domovy se zvláštním režimem,
 • sociálně aktivizační služby,
 • sociálně terapeutické dílny,
 • služby následné péče,
 • domovy pro seniory,
 • pečovatelská služba,
 • domy na půl cesty,
 • kontaktní centra,
 • denní centra,
 • azylové domy,
 • noclehárny,
 • chráněné bydlení,
 • osobní asistence v terénních službách a ve speciálních školách,
 • raná péče o děti se zdravotním postižením.

Článek o škole z časopisu "Sociální činnost" zde.

Škola se stala v roce 2021 členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky.

Kompletní uplatnění sociální činnosti ve formátu pdf.

Učební plány pro obor SČ k nahlédnutí zde

Praktické vyučování oboru sociální činnost je realizováno ve smluvních zařízeních:

 • Centrum komplexní péče Ústí nad Orlicí
 • CEDR Ústí nad Orlicí
 • CEMA Žamberk – Domov na skalách, DPC
 • Denní centrum Berenika – Vysoké Mýto
 • Denní stacionář při Domu pokojného stáří sv. Kryštofa, Kerhartice
 • Dětský domov Dolní Čermná
 • Domov pod hradem – Žampach
 • Domov pro seniory Sloupnice
 • Domovem důchodců Ústí nad Orlicí,
 • Naděje, Dům pokojného stáří Vysoké Mýto
 • o.s. Péče o duševní zdraví Ústí nad Orlicí
 • Oblastní charita Ústí nad Orlicí,
 • Petrklíč, komunitní centrum Česká Třebová
 • SKP-CENTRUM, o.p.s. - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Vysoké Mýto
 • Sociální služby Česká Třebová – Domov pro seniory
 • Sociální služby Česká Třebová – Týdenní stacionář
 • Sociální služby Lanškroun
 • Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí
 • Stacionář – Ústí nad Orlicí
 • Středisko Naděje Česká Třebová – Borek
 • Úřady práce ČR – Kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Lanškroun, Králíky, Vysoké Mýto, Žamberk, Rychnov nad Kněžnou.
 • Základní škola speciální Lanškroun

Možnosti dalšího vzdělávání absolventa oboru sociální činnost

Absolventi oboru sociální činnost mohou pokračovat ve studiu k získání odborné způsobilosti pro výkon práce sociálního pracovníka na vyšší odborné škole (obory sociální práce a sociální pedagogika), nebo na vysoké škole v bakalářském či magisterském programu (obory sociální práce, sociální pedagogika, speciální pedagogika, sociologie, sociální patologie, sociální politika, sociální a charitativní práce, management sociálních služeb, etika v sociální práci, regionální rozvoj a veřejná správa).

Sociální pracovník se uplatní ve státním i nestátním sektoru sociálních služeb, státní správě, ve zdravotnictví (na odděleních dlouhodobě nemocných, v psychiatrických léčebnách), v pedagogicko-psychologických poradnách, speciálně pedagogických centrech, poradnách pro rodinu s dětmi, občanských poradnách, dětských domovech, jako pracovník komunitního centra, linky důvěry, sociální terapeut v oblasti práce s handicapovanými, sociální pracovník ve vězeňství či resocializační pracovník.

Sociální činnost v praxi

 • V oblasti řízení sociálních služeb jsou žáci seznámeni se sociálními službami jako z jedním z nástrojů sociální politiky, vedoucím k porozumění cílům, principům a nástrojům sociální politiky.
 • V oblasti přímé péče a osobní asistence jsou žákům poskytnuty teoretické vědomosti a praktické dovednosti potřebné pro poskytování přímé obslužné péče klientům. Jsou připravováni na práci s různými typy klientů, kteří vyžadují pomoc druhé osoby, a to jak v zařízeních sociálních služeb, tak v domácím prostředí.
  1. umění komunikace s klienty
  2. organizování si práce a dodržování pracovních postupů
  3. dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  4. dodržování ochrany životního prostředí a zdravotně-hygienických předpisů
  5. vytváření si návyků, postojů a osobnostních vlastností žádoucích pro práci v sociálních službách
 • Sociálně – výchovná činnost je zaměřena k přípravě žáků na výchovnou nepedagogickou činnost a přímou podporu schopností, dovedností a návyků klienta, které směřují k udržení jeho soběstačnosti a smysluplného vyplňování života nebo k prevenci sociálního vyloučení.
  1. příprava a realizace různé výchovné a volnočasové činnosti
  2. rozvoj osobnostních vlastností, návyků a postojů žáků potřebných pro práci se sociálními klienty
  3. osvojení vybraných poznatků a dovednosti z pedagogiky
 • Sociální vztahy a komunikace formují personální a komunikativně sociální kompetence žáků, učí je rozumět psychickému prožívání a chování klientů sociálních služeb, aplikovat vhodné přístupy při práci s klienty a kontaktu s jejich příbuznými, využívat získané dovednosti i v běžném životě.