Formulář pro rodiče nezletilých žáků - zde.

Formulář pro zletilé žáky - zde.

Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (např. případ vedení dokumentace školy). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID datové schránky r778dxq, emailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adrese Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí, Smetanova 838, 562 01 Ústí nad Orlicí.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. et Mgr. Pavel Novák, telefonní číslo 465 521 292.

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

 • jméno a příjmení,
 • rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno),
 • státní občanství,
 • místo narození,
 • místo trvalého pobytu,
 • popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí nepobývá-li dítě žák nebo student na území České republiky,
 • údaje o předchozím vzdělávání včetně dosaženého stupně vzdělání,
 • datum zahájení vzdělávání ve škole,
 • údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole,
 • vyučovací jazyk,
 • údaje o znevýhodnění žáka,
 • údaje o mimořádném nadání žáka,
 • údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,
 • údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 • datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole ukončeno.

 

Výše vymezené údaje jsou v souladu s ustanovením podle čl. 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

 

 

Ústí nad Orlicí 01.08.2018                                                                  

Mgr. Marie Klementová

ředitelka školy