Zahájení vyučování                                   

 • Úterý 1. září. 2020 v 8:00 hodin v budově Vyšší odborné školy a střední školy zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí.

Plán povinných a nepovinných aktivit v průběhu studia

Všechny akce budou probíhat s ohledem na epidemiologickou situaci a na základě doporučení a nařízení MŠMT.

 • 1. ročník             Adaptační kurz, Zimní lyžařský výcvikový kurz (ZLVK)
 • 2. ročník             Sportovně turistický kurz (STK), masérský kurz
 • 3. ročník             odborné exkurze, odborná praxe v měsíci červnu,
 • 4. ročník             odborné exkurze, maturitní zkouška – podle MŠMT státní (společná a profilová část).

V průběhu studia jsou do plánu školy a tříd zařazeny odborné exkurze, účast na osvětových, profesních a humanitárních akcích, výlety do zahraničí, návštěva divadelních představení, filmů a dalších kulturních zařízení.

Rozvrh hodin

 • vyučování začíná zpravidla v 8:00 hodin nebo v 7:10, končí 15:55 hodin
 • rozvrhové změny, přehled vyučovacích hodin a přestávek jsou zveřejněny
  na webových stránkách školy szsuo.cz
 • Edookit - edookit.net – jedná se o školní informační systém, ve kterém mohou získávat informace rodiče i žáci (rozvrh, omlouvání absence, známkování, domácí úkoly atd.)

Vnitřní řád školy

(plné znění zde)

Absence a omlouvání žáků

 • žáka lze do 48 hodin omluvit telefonicky,
 • omlouvat mohou rodiče, při dlouhodobé absenci nutné potvrzení od lékaře,
 • předem známou absenci včas hlásit třídnímu učiteli,
 • objednávat k lékařům – v odpoledních hodinách,
 • omluvenky uvádět v omluvném listu,
 • pozor! pokud se žák nebude účastnit výuky v daném předmětu alespoň 75% docházky, nebude v klasifikačním období hodnocen, bude muset vykonat zkoušku před komisí.

Kontakt s rodiči a žáky

 • spolupráce se školou:
  • Spolek přátel Střední školy zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí – schůzky, třídní důvěrník,
  • poradní sbor složený z předsedů předmětových komisí, výchovného poradce, školního metodika prevence, ICT koordinátora, ŠVP koordinátora,
  • školská rada,
  • studentská rada,
  • výchovné poradenství – výsledky sdělené rodičům se souhlasem žáka, spolupráce s rodiči na jejich žádost,
  • konzultační hodiny,
  • kdykoliv po telefonické domluvě.

Učební pomůcky

 • cvičební úbor – dle dohody s vyučujícím,
 • oblečení na ošetřovatelství cvičení – bílý lékařský plášť,
 • oblečení na první pomoc – sportovní,
 • čip a klíč pro vstup do budovy školy a šaten – vratná záloha cca 100,- + 100,- Kč,
 • klíč pro vstup do šaten v nemocnici – vratná záloha 50,- Kč (ve 3. ročníku),
 • pracovní oděv na ošetřování nemocných (ve 3. ročníku),
 • učebnice – na základě domluvy s vyučujícími v jednotlivých předmětech

Karta ISIC

 • mezinárodní studentský průkaz. Informace nejdete v přiloženém informačním letáku.

Volnočasové aktivity a aktivity žáků

 • humanitární akce Bílá pastelka, Hrou proti AIDS – prodej Červená stužka,
 • spolupráce s ČČK,
 • zábavné programy pro děti v MŠ, zvláštní škole, stacionáři, v nemocnici - vánoce, MDD,
 • vzdělávací programy - projekty pro děti ZŠ – první pomoc, zdravý životní styl, Zdravý úsměv, Hrou proti AIDS,
 • Akademie, Vánoční turnaj v odbíjené a zpívání u vánočního stromečku,
 • sportovní aktivity v rámci středních škol,
 • třídní, školní a mezi školní soutěže – psychologie, ošetřovatelství, somatologie, biologie a ekologie, český jazyk a literatura, cizí jazyk.

Stravování

 • obědy - školní jídelna 26,- Kč pro střední školy, přihlášky poslat nebo osobně přinést do jídelny do 30. 6. 2020,
 • přihláška ke stravování ve ŠJ T. G. Masaryka 148, Ústí nad Orlicí – webové stránky SŠZS szsuo.cz (odkaz žáci a rodiče – informace pro žáky 1. ročníků),
  • od 24. srpna se budou prodávat karty nebo čipy (7.00 – 12.30 hod.),
  • žákyně ubytované na domově mládeže si mohou kartu nebo čip zakoupit první školní den, ale musí být přihlášené a musí mít zaplacené obědy.

Ubytování

 • na domově mládeže Střední školy automobilní v Ústí nad Orlicí,
 • vedoucí vychovatel DM: Mgr. Václav Havel,
 • vychovatelka DM: Bc. Zuzana Šafářová,
 • snídaně a večeře – jídelna v budově Střední školy automobilní v Ústí nad Orlicí
 • více informací na www.szsuo.cz (odkaz žáci a rodiče) nebo www.skola-auto.cz (odkaz ubytování a stravování).

Ústí nad Orlicí 18. 6. 2020                                      

Vypracovala: Mgr. Jindra Bartošová

                                                                                                           zástupkyně ředitelky

  

                                                                              

 

 

MŠMT Pardubický kraj ESF Evropská unie Školský portál
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Pardubický kraj Evropský sociální fond v ČR Evropská unie Školský portál Pardubického kraje
Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838 - netfirmy.czZdravotnické školy - netfirmy.cz