Přechod ze základní školy na střední školu je náročný – o prázdninách si prosím opakujte vědomosti a dovednosti z českého jazyka a literatury, cizího jazyka, matematiky i dalších předmětů, aby vyučující mohli plynule navázat a časový rozvrh výuky nebyl narušen.

Zahájení vyučování                                   

2. 9. 2019 v 8:00 hodin v budově Vyšší odborné školy a střední školy zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí..

Plán povinných a nepovinných aktivit v průběhu studia

 • 1. ročník             Adaptační kurz 1210 Kč, Zimní lyžařský výcvikový kurz  1 800,- Kč ( + cca 800 Kč za vleky)
 • 2. ročník             Sportovně turistický kurz cca 1500 Kč, masérský kurz 4 800,- Kč,
 • 3. ročník             odborná praxe v měsíci červnu,
 • 4. ročník             odborné exkurze, maturitní zkouška – podle MŠMT státní (společná a profilová část).

V průběhu studia jsou do plánu školy a tříd zařazeny odborné exkurze, účast na osvětových, profesních a humanitárních akcích, výlety do zahraničí, návštěva divadelních představení, filmů a dalších kulturních zařízení.

Rozvrh hodin

 • vyučování začíná zpravidla v 8:00 hodin nebo v 7:10, končí 15:55 hodin,
 • je podřízen výuce předmětu ošetřování nemocných a učební praxi,
 • rozvrhové změny, přehled vyučovacích hodin a přestávek jsou zveřejněny
  na webových stránkách školy.
 • Edookit - informační systém školy

Vnitřní řád školy

(plné znění zde)

Absence a omlouvání žáků

 • zákonný zástupce nezletilého žáka nebo osoba zodpovědná za výchovu nezletilého žáka jsou povinni zajistit, aby žák docházel řádně a včas do školy podle stanoveného rozvrhu,
 • žáka lze do 48 hodin omluvit telefonicky,
 • omlouvat mohou rodiče, při dlouhodobé absenci nutné potvrzení od lékaře,
 • předem známou absenci včas hlásit třídnímu učiteli,
 • objednávat k lékařům – v odpoledních hodinách,
 • omluvenky uvádět ve studijním průkaze,
 • vysoká absence má negativní vliv na prospěch žáků,
 • pozor! pokud se žák nebude účastnit výuky v daném předmětu alespoň 75% docházky, nebude v klasifikačním období hodnocen, bude muset vykonat zkoušku před komisí.

Péče o své zdraví i jiných

 • žák je povinen informovat školu o změně zdravotní způsobilosti,
 • žák je povinen respektovat hygienické požadavky pro žáky,
 • nutno hlásit přenosné choroby,
 • kouření, požívání alkoholických nápojů, přechovávání, požívání a distribuce návykových látek ve škole, jejím okolí, zařízeních školy a akcích pořádaných školou je zakázáno,
 • při registrování vlivu omamných látek je žák povinen podstoupit diagnostické testy se souhlasem zákonného zástupce
 • nevhodné ozdoby – pearsing (sebepoškození, infekce, profesně nevhodné),
 • požadavky na úpravu v předmětu ošetřovatelství, ošetřování nemocných, pečovatelství a osobní asistence, učební a odborné praxe jsou uvedeny v pravidlech pro výuku těchto předmětů.

Ochrana majetku školy a osobních věcí

 • žák je povinen starat se o své osobní věci tak, aby předešel ztrátě – školní trezor,
 • žáci si mohou cennosti, drahé věci a peníze uschovat v trezoru,
 • škola je pojištěna, ale poškozený je povinen ztrátu bezprostředně hlásit asistentce školy paní L. Cimflové,
 • mobilní telefony – pojištění se na ně nevztahuje, nesmějí se používat při výuce.

Mlčenlivost

 • žák je povinen zachovávat mlčenlivost ve věcech služebních – ošetřování nemocných, učební a odborná praxe.

Kontakt s rodiči a žáky:

Spolupráce se školou

 • Spolek přátel Střední školy zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí – schůzky, třídní důvěrník,
 • poradní sbor složený z předsedů předmětových komisí, výchovného poradce, školního metodika prevence, ICT koordinátora, ŠVP koordinátora,
 • školská rada,
 • studentská rada,
 • výchovné poradenství – výsledky sdělené rodičům se souhlasem žáka, spolupráce s rodiči na jejich žádost,
 • konzultační hodiny,
 • kdykoliv po telefonické domluvě.

Učební pomůcky

 • cvičební úbor – dle dohody s vyučujícím,
 • oblečení na ošetřovatelství cvičení – bílý lékařský plášť,
 • oblečení na první pomoc – sportovní,
 • čip a klíč pro vstup do budovy školy a šaten – vratná záloha cca 100,- + 100,- Kč,
 • klíč pro vstup do šaten v nemocnici – vratná záloha 50,- Kč (ve 3. ročníku),
 • pracovní oděv na ošetřování nemocných – vratná záloha 1 000,- Kč (ve 3. ročníku),

Volnočasové aktivity a aktivity žáků

 • humanitární akce Bílá pastelka, Hrou proti AIDS – prodej Červená stužka,
 • spolupráce s ČČK,
 • zábavné programy pro děti v MŠ, zvláštní škole, stacionáři, v nemocnici   - vánoce, MDD,
 • vzdělávací programy - projekty pro děti ZŠ – první pomoc, zdravý životní styl, Zdravý úsměv, Hrou proti AIDS,
 • Akademie, Vánoční turnaj v odbíjené a zpívání u vánočního stromečku,
 • sportovní aktivity v rámci středních škol,
 • třídní, školní a meziškolní soutěže – psychologie, ošetřovatelství, somatologie, biologie a ekologie, český jazyk a literatura, cizí jazyk

Stravování

 • obědy - školní jídelna 26,- Kč pro střední školy, přihlášky poslat nebo osobně přinést do jídelny do 30. 6. 2019
 • přihláška ke stravování ve ŠJ T. G. Masaryka 148, Ústí nad Orlicí – zde.
  • od konce srpna se budou prodávat karty nebo čipy (7.00 – 12.30 hod.),
  • žákyně ubytované na domově mládeže si mohou kartu nebo čip zakoupit první školní den, ale musí být přihlášené a musí mít zaplacené obědy,

Ubytování

 • na domově mládeže Střední školy automobilní v Ústí nad Orlicí,
 • vedoucí vychovatel DM: Mgr. Václav Havel
 • vychovatelka DM: Bc. Zuzana Šafářová
 • snídaně a večeře - jídelna v budově Střední školy automobilní v Ústí nad Orlicí
 • více informací zde nebo na http://www.skola-auto.cz/ (odkaz ubytování a stravování)

  

Ústí nad Orlicí 6. 6. 2019                                      

Vypracovala: Mgr. Jindra Bartošová

                                                                                                           zástupkyně ředitelky

  

                                                                                  Schválila: Mgr. Marie Klementová

                                                                                                           ředitelka školy

 

 

MŠMT Pardubický kraj ESF Evropská unie Školský portál
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Pardubický kraj Evropský sociální fond v ČR Evropská unie Školský portál Pardubického kraje
Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838 - netfirmy.czZdravotnické školy - netfirmy.cz