Titulní strana > Studijní obory > Diplomovaná všeobecná sestra

Rozpis pracovišť - Odborná ošetřovatelská praxe II - denní formakombinovaná forma studia

Informační letáky ke studiu -  denní formazkrácená denní formakombinovaná forma studia

Veškeré pokyny a informace k přijímacímu řízení - zde

Rozhodnutí o zařazení školy k pokusnému ověřování - zde

Metodický pokyn k pokusnému ověřování zkráceného studia oboru DVS - zde

Pokyny k uznání dosaženého vzdělání - zde

Sylaby pro obor DVS - zde

Kód oboru vzdělávání - 53-41-N/11

Délka a forma studia: 3 roky – denní 

Určeno: absolventům s maturitou (získanou na různých typech středních škol)

Způsob ukončení: absolutorium

Dosažený stupeň vzdělání: vyšší odborné vzdělání, získání titulu DiS. – diplomovaný specialista

Školné:  3 000, - Kč, rozložené do dvou pololetních splátek

PERSPEKTIVNÍ STUDIJNÍ OBOR – vhodný pro dívky i chlapce. Připravuje všeobecně orientovanou diplomovanou sestru, schopnou samostatně působit v péči o zdraví, v prevenci i v péči o nemocné dospělé a děti od tří let. Umožňuje absolventům široké uplatnění na trhu práce v rámci EU.

Kritéria přijetí ke studiu:

  1. Úspěšně ukončené studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou
  2. Hodnocení prospěchu ze střední školy
  3. Zdravotní způsobilost ke studiu oboru DVS a výkonu povolání potvrzená lékařem

Podrobnější informace o kritériích a přihlášku ke studiu naleznete zde.

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA

Vzdělávací obsah vychází z minimálních požadavků na vzdělávání všeobecné sestry stanovených předpisy ČR a směrnic EHS. Zahrnuje teoretické vědomosti z věd, o které se opírá všeobecné ošetřovatelství, dále vybrané sociální disciplíny umožňující lépe pochopit chování zdravých a nemocných osob a změny ve společnosti, vztah mezi zdravotním stavem a fyzickým i sociálním prostředím člověka, které pomáhají vytvářet odborné kompetence a osobnostní kvality studentů. Významnou složku vzdělávání tvoří praktická výuka, jejímž cílem je osvojení ošetřovatelských postupů, dovedností plánovat, poskytovat a vyhodnocovat zdravotní péči, jednat se zdravými i nemocnými klienty a pracovat v týmu. Praktická výuka se uskutečňuje v nemocnicích a ostatních zařízeních zajišťujících zdravotní péči za spolupráce a součinnosti všeobecných sester a jiných zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu činnosti bez odborného dohledu.

PROFIL ABSOLVENTA A CÍLE VÝUKY

Studijní profil absolventa oboru diplomovaná všeobecná sestra vychází z doporučení Světové zdravotnické organizace pro země Evropské unie, vztahující se k úloze a funkci sester ve společnosti, které zahrnují:

  • řízení a poskytování ošetřovatelské péče - podpůrné, preventivní, léčebné, rehabilitační i pomocné, a to jednotlivcům, rodinám i skupinám,
  • výuku klientů/nemocných a zdravotnického personálu,
  • aktivní začlenění do zdravotnického týmu,
  • rozvoj ošetřovatelské praxe, kritického myšlení a výzkumu. 

Cílem studijního programu je připravit všeobecně orientovanou diplomovanou sestru schopnou samostatně působit v péči o zdraví, v prevenci, v péči o nemocné.

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ

Absolvent oboru je schopen samostatné odborné činnosti v péči o zdraví, jako sestra v nemocnicích, v ambulantních složkách státních i privátních, v terénní i domácí péči v rámci primární, sekundární i terciální zdravotní péči o populaci. Diplomovaná všeobecná sestra je schopna samostatné práce, rozhodování, formulování a prosazování svých postojů na všech úsecích ústavní, ambulantní i domácí zdravotní péče. Uplatní se jako všeobecná sestra s předpoklady i pro vedení ošetřovatelského týmu.

Praktické zaměření studia, vzdělání v multidisciplinárních oborech, jazyková příprava, vzdělání v oblasti managementu a administrativy, psychologie, komunikace, pedagogiky, sociologie i práva a legislativy vytváří předpoklady pro plnění řídících úkolů v ústavních i nelůžkových zdravotnických zařízeních a v privátních ošetřovatelských organizacích.

Teoretické poznatky získané v průběhu studia budou předpokladem pro zapojení se do vědecké výzkumné práce v rámci své profese i k lektorské činnosti.

Diplomovaná všeobecná sestra se může dál vzdělávat v rámci specializační průpravy v jednotlivých úsecích ošetřovatelské péče i vysokoškolského studia ošetřovatelství.