Titulní strana > Uchazeči > Virtuální prohlídka

Závazná přihláška k závěrečné zkoušce - pdf, docx.

Souhlas zákonného zástupce se zařazením do pokusného ověřování - zde.

 

Informace o pokusném ověřování vzdělávání v ošetřovatelských oborech

Naše škola se od září roku 2022 připojila k pokusnému ověřování MŠMT a zavádí nový model vzdělávání žáků v ošetřovatelských oborech, tzv. stupňovitého propojení vybraných oborů vzdělání kategorie H, M, N ve skupině oborů vzdělání 53 – Zdravotnictví ve středních a vyšších odborných školách č. j. MSMT-32092/2021-2. Konkrétně škola do pokusného ověřování zařadila obor kategorie H: 53-41-H/01 Ošetřovatel.

Účelem tohoto modelu je vytvoření efektivní stupňovité a zkrácené vzdělávací cesty v ošetřovatelských oborech vzdělání, kde v rámci studia maturitního oboru Praktická sestra získá úspěšný žák nejprve výuční list (Ošetřovatelství I. stupně), následně maturitní zkoušku (Ošetřovatelství II. stupně) a následně dle zájmu může být přijat bez přijímací zkoušky do 2. ročníku akreditovaného oboru vzdělání vyšší odborné školy zakončeného absolutoriem (Ošetřovatelství III. stupně). Každý absolvovaný stupeň vzdělávací cesty zaručí absolventovi nejen kvalifikaci, ale i odpovídající stupeň vzdělání. Tento účel pak naplňuje aktuální potřeby resortu zdravotnictví a individuální vzdělávací možnosti i potřeby každého žáka/studenta.

Výhody pro žáka:

 • již po 3. ročníku studia oboru Praktická sestra má možnost získat výuční list v oboru Ošetřovatel, což umožní např. i výkon brigády ve zdravotnických zařízeních na pozici kvalifikovaného zdravotnického pracovníka s vyšším platovým ohodnocením;
 • může být přijat do 2. ročníku programu Diplomovaná všeobecná sestra na VOŠ, tedy k získání titulu Diplomovaný specialista bude zkrácená doba studia;
 • má možnost nástupu na vyšší odbornou školu po ukončení 4. ročníku i v případě neúspěšně vykonané společné části maturitní zkoušky (může ji dokončit v průběhu studia VOŠ).

Pro zařazení žáka do tohoto modelu vzdělávání je třeba souhlas zákonného zástupce, který zákonný zástupce přikládá k přihlášce ke studiu nebo nejpozději v děn nástupu ke studiu oboru Praktická sestra.

V případě nejasností neváhejte kontaktovat ředitelku školy na telefonním čísle 739 257 890.

Formulář Souhlas zákonného zástupce se zařazením uchazeče o studium oboru Praktická sestra do pokusného ověřování naleznete zde nebo v záložce Uchazeči – Přijímací řízení.

Aktuální obor, který se na škole vyučuje od 1. 9. 2018.

V souladu s Nařízením vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, došlo k nahrazení oboru vzdělání 53-41-M/01 zdravotnický asistent oborem vzdělání 53-41-M/03 praktická sestra.

K negativním změnám učebního plánu oboru praktická sestra nedojde, kompetence absolventů budou rozšířeny. Více informací o učebním plánu a o činnostech zdravotnických pracovníků naleznete níže.

Po ukončení studia je praktická sestra plně připravena pro výkon své profese popř. může dále studovat na vyšších a vysokých školách zdravotnického zaměření. 

Učební plán oboru praktická sestra k nahlédnutí zde.

Profil absolventa oboru praktická sestra

Praktická sestra je zdravotnickým pracovníkem, který poskytuje základní ošetřovatelskou péči spojenou se sebeobsluhou a uspokojováním základních potřeb pacientů. Ve spolupráci s ostatními zdravotnickými pracovníky (zejména lékaři, zubními lékaři, všeobecnými sestrami, porodními asistentkami, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, nutričními terapeuty, popř. dalšími) se podílí především na diagnostické, léčebné a rehabilitační péči.

Uplatnění absolventa oboru praktická sestra

Povolání praktické sestry je na trhu práce stabilně dobře uplatnitelné s téměř nulovou nezaměstnaností. Praktická sestra najde uplatnění především v lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízeních, ale může pracovat i v pobytových zařízeních sociálních služeb, která poskytují zdravotní služby – např. v domovech důchodců.

Možnosti uplatnění:

 • zdravotnická zařízení lůžkového i ambulantního charakteru,
 • lékařská nebo ošetřovatelská centra,
 • rehabilitační zařízení,
 • léčebny dlouhodobě nemocných,
 • zařízení geriatrické a hospicové péče,
 • stacionáře,
 • domácí péče,
 • charita,
 • zařízení sociální péče a služeb.

Činnosti praktické sestry dle vyhlášky k nahlédnutí zde.

Možnost stipendia v průběhu studia - bližší podrobnosti zde.

Praktické vyučování oboru praktická sestra je realizováno ve smluvních zařízeních:

 • Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Orlickoústecká nemocnice
 • Ambulance praktických lékařů pro dospělé
 • Centrum komplexní péče Ústí nad Orlicí
 • Oblastní charita Ústí nad Orlicí
 • Stacionář Ústí nad Orlicí

Možnosti dalšího vzdělávání absolventa oboru praktická sestra

Při výkonu povolání se praktické sestry vzdělávají v kurzech, na seminářích, na odborných konferencích, kongresech či jiných obdobných vzdělávacích akcích určených pro praktické sestry.

Absolventi oboru praktická sestra se samozřejmě mohou dále vzdělávat na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách, zejména v ošetřovatelských oborech, jako je např. obor všeobecná sestra, ale i dalších nelékařských oborech (nutriční terapeut, porodní asistentka, fyzioterapeut, dentální hygienista, zdravotnický záchranář a jiné). Absolventi oboru praktická sestra na rozdíl od jiných absolventů středních škol ukončených maturitní zkouškou mohou získat kvalifikaci všeobecné sestry ve zkrácené (dvouleté) formě vzdělání v oboru diplomovaná všeobecná sestra tak, že uchazeč o vzdělání vykoná přijímací zkoušku, zažádá o započtení dříve absolvovaného studia – tj. studia v oboru praktická sestra či zdravotnický asistent – a o přijetí do vyššího než prvního ročníku vzdělávání. Další podmínkou je samozřejmě úspěšné složení přijímací zkoušky.

Vyhláška č. 391_2017 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných pracovníků

 

Profil absolventa oboru sociální činnost

Absolvent oboru sociální činnost se uplatní jako pracovník v sociálních službách v různých pobytových nebo terénních sociálních službách, při poskytování péče dětem i dospělým. Vědomosti a dovednosti využije při zajišťování přímé péče a osobní asistence v terénních službách a speciálních školách. Absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu.

Uplatnění absolventa oboru sociální činnost

Absolvent oboru sociální činnost se uplatní jako pracovník v sociálních službách v různých ambulantních, pobytových nebo terénních sociálních službách, při poskytování péče dětem a dospělým. Bude mít vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence. Navíc studiem získá absolvent odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu.

Možnosti uplatnění:

 • denní, týdenní stacionáře,
 • kontaktní pracoviště Úřadu práce,
 • domovy pro osoby se zdravotním postižením,
 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
 • domovy se zvláštním režimem,
 • sociálně aktivizační služby,
 • sociálně terapeutické dílny,
 • služby následné péče,
 • domovy pro seniory,
 • pečovatelská služba,
 • domy na půl cesty,
 • kontaktní centra,
 • denní centra,
 • azylové domy,
 • noclehárny,
 • chráněné bydlení,
 • osobní asistence v terénních službách a ve speciálních školách,
 • raná péče o děti se zdravotním postižením.

Článek o škole z časopisu "Sociální činnost" zde.

Škola se stala v roce 2021 členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky.

Kompletní uplatnění sociální činnosti ve formátu pdf.

Učební plány pro obor SČ k nahlédnutí zde

Praktické vyučování oboru sociální činnost je realizováno ve smluvních zařízeních:

 • Centrum komplexní péče Ústí nad Orlicí
 • CEDR Ústí nad Orlicí
 • CEMA Žamberk – Domov na skalách, DPC
 • Denní centrum Berenika – Vysoké Mýto
 • Denní stacionář při Domu pokojného stáří sv. Kryštofa, Kerhartice
 • Dětský domov Dolní Čermná
 • Domov pod hradem – Žampach
 • Domov pro seniory Sloupnice
 • Domovem důchodců Ústí nad Orlicí,
 • Naděje, Dům pokojného stáří Vysoké Mýto
 • o.s. Péče o duševní zdraví Ústí nad Orlicí
 • Oblastní charita Ústí nad Orlicí,
 • Petrklíč, komunitní centrum Česká Třebová
 • SKP-CENTRUM, o.p.s. - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Vysoké Mýto
 • Sociální služby Česká Třebová – Domov pro seniory
 • Sociální služby Česká Třebová – Týdenní stacionář
 • Sociální služby Lanškroun
 • Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí
 • Stacionář – Ústí nad Orlicí
 • Středisko Naděje Česká Třebová – Borek
 • Úřady práce ČR – Kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Lanškroun, Králíky, Vysoké Mýto, Žamberk, Rychnov nad Kněžnou.
 • Základní škola speciální Lanškroun

Možnosti dalšího vzdělávání absolventa oboru sociální činnost

Absolventi oboru sociální činnost mohou pokračovat ve studiu k získání odborné způsobilosti pro výkon práce sociálního pracovníka na vyšší odborné škole (obory sociální práce a sociální pedagogika), nebo na vysoké škole v bakalářském či magisterském programu (obory sociální práce, sociální pedagogika, speciální pedagogika, sociologie, sociální patologie, sociální politika, sociální a charitativní práce, management sociálních služeb, etika v sociální práci, regionální rozvoj a veřejná správa).

Sociální pracovník se uplatní ve státním i nestátním sektoru sociálních služeb, státní správě, ve zdravotnictví (na odděleních dlouhodobě nemocných, v psychiatrických léčebnách), v pedagogicko-psychologických poradnách, speciálně pedagogických centrech, poradnách pro rodinu s dětmi, občanských poradnách, dětských domovech, jako pracovník komunitního centra, linky důvěry, sociální terapeut v oblasti práce s handicapovanými, sociální pracovník ve vězeňství či resocializační pracovník.

Sociální činnost v praxi

 • V oblasti řízení sociálních služeb jsou žáci seznámeni se sociálními službami jako z jedním z nástrojů sociální politiky, vedoucím k porozumění cílům, principům a nástrojům sociální politiky.
 • V oblasti přímé péče a osobní asistence jsou žákům poskytnuty teoretické vědomosti a praktické dovednosti potřebné pro poskytování přímé obslužné péče klientům. Jsou připravováni na práci s různými typy klientů, kteří vyžadují pomoc druhé osoby, a to jak v zařízeních sociálních služeb, tak v domácím prostředí.
  1. umění komunikace s klienty
  2. organizování si práce a dodržování pracovních postupů
  3. dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  4. dodržování ochrany životního prostředí a zdravotně-hygienických předpisů
  5. vytváření si návyků, postojů a osobnostních vlastností žádoucích pro práci v sociálních službách
 • Sociálně – výchovná činnost je zaměřena k přípravě žáků na výchovnou nepedagogickou činnost a přímou podporu schopností, dovedností a návyků klienta, které směřují k udržení jeho soběstačnosti a smysluplného vyplňování života nebo k prevenci sociálního vyloučení.
  1. příprava a realizace různé výchovné a volnočasové činnosti
  2. rozvoj osobnostních vlastností, návyků a postojů žáků potřebných pro práci se sociálními klienty
  3. osvojení vybraných poznatků a dovednosti z pedagogiky
 • Sociální vztahy a komunikace formují personální a komunikativně sociální kompetence žáků, učí je rozumět psychickému prožívání a chování klientů sociálních služeb, aplikovat vhodné přístupy při práci s klienty a kontaktu s jejich příbuznými, využívat získané dovednosti i v běžném životě.

 

Předpokládaný termín zahájení kurzu plánujeme na únor či březen 2019 za podmínky nejméně 12 přihlášených uchazečů.

Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí nabízí vzdělání v oboru

CHŮVA PRO DĚTI DO ZAHÁJENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 69-017-M

č. j. MSMT-2075/2016-1/82.

Kvalifikační kurz, připravuje jednotlivce na zkoušku z profesní kvalifikace Chůva. Zkouška u autorizované osoby z profesní kvalifikace opravňuje absolventy k získání vázané živnosti (dle zákona č. 179/2006 Sb.) Absolventi mohou pracovat v rodinách jako profesionální chůva nebo najdou uplatnění jako chůva pečující o děti v dětských skupinách nebo v předškolních zařízeních.

Uplatnění absolventa

Absolvent rekvalifikačního má veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace a schopen:

 • dodržovat zásady bezpečnosti,
 • poskytovat první pomoc dítěti/dětem,
 • pečovat o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování,
 • vést dítě k hygienickým návykům,
 • uplatňovat zásady správného životního stylu,
 • uplatňovat metody a formy pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí,
 • řešit nepříznivé situace pedagogicko-psychologického hlediska,
 • uplatňovat znalosti o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi,
 • dodržovat etické principy při práci chůvy a vést dítě k morálním hodnotám,
 • orientovat se v pracovně právních vztazích uplatňovaných v profesním životě chůvy, dodržovat provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte.

Informace ke vzdělávacímu kurzu:

Předpokládaný termín zahájení kurzu plánujeme na únor či březen 2019 za podmínky nejméně 12 přihlášených uchazečů.

Výuka bude probíhat dva dny v týdnu v odpoledních hodinách (12,40 – 19,00 hod.). Teoretická část (100 hod.) bude realizována na SŠZS Ústí nad Orlicí, praktická část – celkem 60 hod., cvičení 30 hod. budou realizována v odborných učebnách a 30 hod. bude následovat praxe ve smluvních zařízeních.

Podmínky přijetí:

 • základní vzdělání,
 • trestní bezúhonnost,
 • potvrzení o zdravotním stavu,
 • výslovnost bez logopedických vad,
 • 18 let – minimální věk účastníků.

Cena kurzu: 8500,- Kč

V ceně kurzu jsou vzdělávací materiály zpracované pro všechny vzdělávací moduly. 

Přihlášky přijímáme poštou nebo elektronicky. Formulář možno stáhnout ve formátu pdf nebo doc.

Adresa školy:

Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální, Smetanova 838, Ústí nad Orlicí, PSČ 562 01

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě dalších dotazů kontaktujte:Mgr. Lenku Podzimkovou, garanta kurzu.

Kontakt:

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefonicky: 739 257 903 - Mgr. Podzimková, 465521292 – kancelář školy

Kurz je pořádán v rámci udržitelnosti projektu

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.13/02.0044.

Název projektu: Posílení absorpční kapacity v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí

 

Jedná se o dobíhající obor pro současné 2., 3. a 4. ročníky.

Obor všeobecná sestra byl na všech středních zdravotnických školách v ČR od školního roku 2004/2005 nahrazen oborem zdravotnický asistent. Sesterské studium se podle zákona o vzdělávání v nelékařských zdravotnických oborech přesunulo na vyšší zdravotnické školy a univerzity jako obor, který lze studovat až po vykonání maturitní zkoušky. Studium oboru zdravotnický asistent je tou nejlepší průpravou pro další studium na vyšších a vysokých školách zdravotnického zaměření.

Činnost zdravotnického asistenta v praxi

Poskytuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči v rámci ošetřovatelského procesu.

 • Podílí se na získávání informací nutných k určení ošetřovatelských diagnóz v míře určené všeobecnou sestrou nebo porodní asistentkou.
 • Plní ošetřovatelský plán a provádí ošetřovatelské výkony jako:
  1. komplexní hygienická péče, sledování fyziologických funkcí, rozdělování diet, aplikace tepla a chladu
  2. rehabilitační ošetřování, nácvik sebeobsluhy
  3. pod odborným dohledem sestry podávání léčivých přípravků ústy, kůží, do tělních dutin, injekčně do podkoží a do svalu dospělým a dětem od tří let
  4. odebírání biologického materiálu, provádění jeho vyšetření dg. proužky
  5. zavádění a udržování kyslíkové terapie
  6. ošetřování rány a asistence lékaři při ošetřování ran
  7. příprava pacientů k výkonům, asistence při výkonech, ošetřování pacientů po výkonech
  8. činnosti spojené s přijetím, přeložením, propuštěním pacientů

Kompletní uplatnění zdravotnického asistenta ve formátu pdf.

Učební plány pro obor ZA k nahlédnutí zde.