Titulní strana > Uchazeči > Virtuální prohlídka

Postup přihlášení k platformě ZOOM zde

Dodatek ke školnímu řádu o DV zde

Kariérní poradce: Mgr. Lucie Paarová

Konzultační hodiny:

Čtvrtek: 10:00 – 11:00 hodin (individuálně po dohodě)

Telefon: 465 521 292

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

S čím se mohu obrátit na kariérního poradce?

 • kariérní poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání a profesní cestě žáků/studentů,
 • zajišťování a předávání informací z oblasti kariérního poradenství žákům/studentům a pedagogickým pracovníkům školy

Důležité informace při vyplňování přihlášek na VŠ, VOŠ:

 • název školy: Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická Ústí na Orlicí
 • adresa školy: Smetanova 838, 562 01 Ústí nad Orlicí
 • IZO školy: 110 010 353
 • název oboru a kód KKOV:
  • PS – praktická sestra 53-41-M/03
  • SČ – sociální činnost 74-41-M/01
  • DVS – diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/11

Výchovný poradce:     Mgr. Kateřina Nováková

konzultační hodiny:     pátek 8:00 – 10:00 (příp. dle dohody)

telefon:                          721 864 548

e-mail:                           Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

schránka důvěry:          Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

S čím se mohu obrátit na výchovného poradce?

Potřebuji-li informace, odbornou radu, pomoc či zprostředkování odborné pomoci v těchto oblastech:

 • školní neúspěšnost a neprospěch,
 • adaptace na střední školu a problémy se zvládáním středoškolského učiva,
 • vývojové poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, ...),
 • kariérní poradenství v oblasti dalšího vzdělávání (VŠ a VOŠ) a pozdějšího profesního uplatnění,
 • problémy ve vztazích v třídním kolektivu, v rodině, …

V případě potřeby anonymní konzultace můžete výchovného poradce kontaktovat na výše uvedené mailové adrese.

Výchovné poradenství je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Poskytuje specializovanou pedagogickou pomoc žákům a jejich zákonným zástupcům, ale také metodickou a informační podporu ostatním pedagogům. Orientuje se především na oblast výchovy a vzdělávání, kariérové poradenství, ale také na prevenci rizikového chování. Ve škole garantuje výchovné poradenství výchovný poradce.

Kontakty na odbornou pomoc naleznete zde.

 

Učitel E-mail Stránky
Mgr. Ondřej Čopian Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

webicon.png

Mgr. Eva Medunová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

webicon.png

Mgr. Vlasta Beranová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

webicon.png

Mgr. Leona Červinková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

webicon.png

RNDr. Jana Caldová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

webicon.png

Ing., Mgr. Pavel Novák Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

webicon.png

Mgr. Ilona Koditková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

webicon.png

Mgr. Milan Mikolecký Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

webicon.png

Mgr. Pavlína Moravcová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

webicon.png

Mgr. Vlasta Snášelová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

webicon.png

Mgr. Jindra Bartošová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

webicon.png

Mgr. Kateřina Nováková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

webicon.png

 

Školní metodik prevence:    Mgr. Ilona Koditková

konzultační hodiny:               čtvrtek     14:00 – 15:00 (příp. dle dohody)

telefon:                                    

e-mail:                                     Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

schránka důvěry:                   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

S čím se můžete obrátit na školního metodika prevence?

Potřebujete-li informace, odbornou radu, pomoc či zprostředkování odborné pomoci v oblasti rizikového chování žáků a dospívajících.

V případě potřeby anonymní konzultace můžete školního metodika prevence kontaktovat na výše uvedené mailové adrese.

Co je prevence rizikového chování?

Podle všeobecného pojetí znamená prevence předcházení či zamezení vzniku nějakého nežádoucího jevu. Za prevenci rizikového chování považujeme jakýkoliv typ výchovných, vzdělávacích, zdravotních, sociálních či jiných intervencí směřujících k předcházení rizikového chování, zamezujících jeho další progresi, zmírňující již existující formy a projevy rizikového chování nebo pomáhajících řešit jeho důsledky.

Primární prevence rizikového chování u žáků v působnosti MŠMT se zaměřuje prioritně na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků:

 • agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimédií, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie,
 • záškoláctví,
 • závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling,
 • rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů,
 • spektrum poruch příjmu potravy,
 • negativní působení sekt,
 • sexuální rizikové chování.

Aktivity škol jsou též cíleně směrovány k prokazatelně efektivní specifické primární prevenci a eliminaci aktivit z oblasti neefektivní primární prevence, k rozpoznání a zajištění pomoci včasné intervence nebo krizové intervence zejména v případech:

 • traumatických zážitků domácího násilí, šikanování, násilného chování, týrání a zneužívání dětí včetně komerčního sexuálního zneužívání a ohrožování výchovy dítěte,

 • experimentování s návykovými látkami (legální a nelegální návykové látky),

 • rizikových stravovacích návyků vedoucích k poruchám příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie).

Prevenci rizikového chování na škole garantuje a koordinuje školní metodik prevence.

V rámci prevence rizikového chování realizujeme tyto školní akce:

 • adaptační kurz Na startovní čáře,
 • Noc ve škole a setkání se školním metodikem prevence,

 • Hrou proti AIDS – vrstevnický edukační program pro ZŠ,

 • peer besedy pro ZŠ Prevence HIV/AIDS a partnerské vztahy,

 • beseda s koordinátorem IKT – Rizikové chování v kyberprostoru.

Kontakty na odbornou pomoc naleznete zde.

Minimální preventivní program VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí naleznete zde.