Titulní strana > Uchazeči > Virtuální prohlídka

Plakát naleznete zde.

Informace o projektu naleznete zde.

Výzva k podání nabídek

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Šablony pro SŠ a VOŠ

 

Projekt EU 2017 – 2019

Registrační číslo projektu:   CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006103

Zkrácený název projektu:   Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků a žáků SŠ

Název programu:                 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Datum zahájení projektu:   1. 7. 2017

Datum ukončení projektu:  30. 6. 2019     

Doba realizace projektu:     24 měsíců

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na jedno z následujících témat nebo jejich kombinaci: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Projekt je zaměřen na tři klíčové aktivity:

  • III/2.3 i - Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin - Osobnostně sociální rozvoj
  • III/2.5 i - Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin - Osobnostně sociální rozvoj

Popis realizace aktivity:

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci střední školy budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. Cílem je podpořit dlouhodobé vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů.

III/4.1 - Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem 

Popis realizace aktivity:

Cílem aktivity je podpořit žáky středních škol ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky SŠ ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

 

                                                                                              Mgr. Marie Klementová

                                                                                              zástupkyně ředitelky

                                                                                              hlavní kontaktní osoba projektu

Plakát

 

Plakát projektu: zde.

Název projektu:  Šablony pro SŠ a VOŠ II. – VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí

Projekt EU 2019–2021

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016300

Název programu:  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Období: 1. 9. 2019 - 21. 12. 2021 (předpokládané datum ukončení) 

 

Aktivity projektu:

  • Aktivity pro střední školu

2.III/6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

2.III/9 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

2.III/10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

2.III/14 Profesní rozvoj pedagogů SŠ prostřednictvím supervize/ mentoringu/ koučinku

2.III/19 Klub pro žáky SŠ

2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

2.III/23 Komunitně osvětová setkání

 

  • Aktivity pro vyšší odbornou školu

2.IV/1 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora VOŠ

2.IV/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

2.IV/5 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

2.IV/10 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro VOŠ)

2.IV/12 Projektový den ve škole

 

5. 7. 2021 Aktivity VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí v mezinárodních projektech eTwinning 2020/2021

Naše škola VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí, v nelehkých podmínkách letošního školního roku ovlivněného pandemií Covid – 19, pokračovala v aktivitách týkajících se mezinárodní spolupráce. Realizovali jsme dva mezinárodní projekty Can we help a Our life before and after Covid – 19 s partnery z Chorvatska, Slovenska, Itálie, Španělska,Turecka, Srbska a Nizozemí.

Vzhledem k pandemické situaci budeme dokončovat oba projekty v příštím školním roce. Ve třetím mezinárodním projektu This summer holiday - the same or different?  budou  žáci dokumentovat zajímavá místa o prázdninách a  sdílet je s partnery ze zahraničí ve virtuálním prostředí projektu Twinspace. Na závěr vytvoří interaktivní mapu doporučených míst k návštěvě pro kamarády z partnerských zemí.

Těšíme se na další aktivity a nové zkušenosti v mezinárodních projektech.

Mgr. Leona Červinková

5. 7. 2021 Novinky ze semináře o mezinárodních eTwinning projektech na VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí

Ve dnech 10. – 11. 6. jsem se zúčastnila mezinárodního semináře eTwinning Online Seminar 2021  - School cooperation in the Danube region Vídeň. Sešli se zde zástupci a účastníci mezinárodních projektů eTwinning ze škol v Rakousku, Německu, Slovensku, Maďarsku, Chorvatsku, Moldávii, Bulharsku, Bosně a Hercegovině, Srbsku, Slovinsku, Rumunsku a Ukrajině. Diskutovalo se o možnostech spolupráce v projektech mezi regiony. Byly uváděny příklady dobré praxe, možnosti nových metod a IT nástrojů pro práci v projektech. Vytvořily se pracovní skupiny napříč zeměmi, které mají za úkol navázat partnerství a realizovat projekt během příštího školního roku.

Naše škola tvoří pracovní skupinu s partnerskými školami z Rakouska, Německa, Maďarska a České republiky. V příštím školním roce budeme spolupracovat v projektu Exploring different youth cultures, kde využijeme získané zkušenosti ze semináře.

Mgr. Leona Červinková

26. 5. 2020 Máme titul „eTwinningová škola“

S radostí oznamujeme, že VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí se nově stává „eTwinningovou školou 2020 – 2021“. Tento čestný titul nám byl udělen na základě splnění celé řady náročných kritérií týkajících se nejen aktivit našich žáků a učitelů v mezinárodním programu eTwinning, ale také kritérií z oblasti bezpečnosti na internetu, a to v mezinárodním měřítku. V letošním roce tento titul získalo 22 škol z České republiky, viz seznam oceněných mezinárodních škol.

Veliký dík opět patří našim žákům, jejich píli, nadšení a kreativitě, děkujeme!

Odkaz na web www.etwinning.net.

Leona Červinková a Vlasta Beranová

Zde je text oznámení o udělení titulu "eTwinningová škola".

Congratulations! Your school has been awarded with the eTwinning School Label 2019-2020 and this is a great achievement by the eTwinning team in your school!
The official announcement will be made on the eTwinning.net Portal this week and on other eTwinning and European Commission's news channels.- You can proudly use the eTwinning School Label (here attached) on your school's website.

- Shortly, we will send you a package containing some eTwinning materials and of course the eTwinning School plaque.

- You will be invited to participate in the eTwinning Schools' Group and in the various activities dedicated to eTwinning Schools.

Congratulations again for being an example for all the other schools: we count on your dedication and commitment to promote eTwinning and its values, which are represented by the eTwinning Schools' mission which you can downloud here

 

E-bezpečnost

Diseminace How we practice

 

VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí - A máme také evropský certifikát kvality European Quality Label!

Za loňský mezinárodní projekt v eTwinningu How we practice jsme kromě národního certifikátu kvality Quality Label obdrželi další ocenění, a to evropský certifikát kvality.

Na školu nám dorazil v podobě níže uvedeného mailu: „Jako ocenění Vaší vynikající práce na eTwinningovém projektu „How We Practice“ byl Vaší škole udělen evropský certifikát kvality (European Quality Label). Toto ocenění je důkazem toho, že Vaše práce, práce studentů a celé školy odpovídá vysokým evropským měřítkům.“

Naši školu můžete najít mezi oceněnými školami za rok 2019 na webových stránkách, viz. https://www.etwinning.net/cz/pub/newsroom/highlights/schools-awarded-the-european-.htm.

Náš projekt bude navíc zveřejněn ve zvláštní sekci evropského portálu www.etwinning.net.

  • hwplc
  • hwpvb

 

Certifikát kvality za mezinárodní projekt How we practice také pro naše žáky!

Jsme velmi rádi, že jsme za náš mezinárodní projekt How We Practice získali národní, a dokonce i evropský certifikát kvality European Quality Label.

Ocenění však obdrželi i samotní žáci ze třídy ZA a SČ 3. A a současní absolventi z bývalé ZA 4. B, kteří získali za tento projekt žákovský certifikát kvality. Ten si mohou zařadit do svého portfolia aktivit při studiu a mít doklad o cenných zkušenostech při účasti na mezinárodním projektu.

                                                                        Mgr. Leona Červinková, Mgr. Vlasta Beranová

  • hwpzaci

 

Národní podpůrné středisko pro eTwinning udělilo naší škole ocenění Quality Label. Certifikáty kvality v rámci aktivity eTwinning jsou udělovány učitelům za uskutečnění vynikajících eTwinningových projektů. Potvrzují, že projekt dosáhl určité kvality na úrovni národní i celoevropské.
Ocenění Quality Label získal náš mezinárodní projekt How we practice a velké poděkování patří především všem žákům ze třídy ZA a SČ 3. A a bývalé třídy ZA 4. B za usilovnou a kreativní celoroční práci na tomto projektu.

  • ETW_0752
  • Lea Červinková
  • Vlasta Beranová

Finišujeme How we practice

How we practice

Closer and Closer Christmas

Zdravý životný štýl

How do you celebrate your school birthday

Dopisy z Malajsie

Úvodní informace

Podkategorie