Titulní strana > Uchazeči > Virtuální prohlídka

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Šablony pro SŠ a VOŠ

 

Projekt EU 2017 – 2019

Registrační číslo projektu:   CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006103

Zkrácený název projektu:   Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků a žáků SŠ

Název programu:                 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Datum zahájení projektu:   1. 7. 2017

Datum ukončení projektu:  30. 6. 2019     

Doba realizace projektu:     24 měsíců

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na jedno z následujících témat nebo jejich kombinaci: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Projekt je zaměřen na tři klíčové aktivity:

  • III/2.3 i - Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin - Osobnostně sociální rozvoj
  • III/2.5 i - Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin - Osobnostně sociální rozvoj

Popis realizace aktivity:

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci střední školy budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. Cílem je podpořit dlouhodobé vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů.

III/4.1 - Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem 

Popis realizace aktivity:

Cílem aktivity je podpořit žáky středních škol ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky SŠ ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

 

                                                                                              Mgr. Marie Klementová

                                                                                              zástupkyně ředitelky

                                                                                              hlavní kontaktní osoba projektu

Plakát