Titulní strana > Uchazeči > Virtuální prohlídka

 

Kritéria přijímání uchazečů 24/25 - denní forma.

Převedení průměru na body

Informační letáky ke studiu -  denní formazkrácená denní formakombinovaná forma studia.

 

Přihlášku ke studiu naleznete zde.

Učební plán pro denní formu studia zde.

Učební plán pro kombinovanou formu studia zde.

 

 

Archiv:

Rozhodnutí o zařazení školy k pokusnému ověřování

Metodický pokyn k pokusnému ověřování zkráceného studia oboru DVS

Přihláška.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro školní rok 2023/2024 jsou plánovány tyto termíny dnů otevřených dveří:

sobota 14. 10. 23:  8:00 - 12:00

sobota 4. 11. 23:    8:00 - 12:00

středa 22. 11. 23: 14:00 - 17:00

čtvrtek 7. 12. 23:  14:00 - 17:00

sobota 6. 1. 24:      8:00 - 12:00

Při dnech otevřených dveří Vás po naší škole provedou učitelé i žáci. Můžete se těšit na ukázku kmenových a odborných učeben, prezentaci preventivních projektů, předvedení ošetřovatelských i pečovatelských činností a vyzkoušení postupů první pomoci a jiné. Těšíme se na Vás!

V případě zájmu Vám po telefonické domluvě umožníme individuální prohlídku školy.

Informační leták školy

Pro bližší představu, jak na naší škole probíhá výuka oborů Praktická sestra a Sociální činnost, jsme pro Vás připravili následující videa. Pod nimi je pak ještě krátká prohlídka školy.

Pro přehrání na celou obrazovku zvolte možnost "sledovát na youtube" - u přehrávání vpravo dole.

Na vzniku videa se podíleli žáci oborů Zdravotnický asistent, Praktická sestra, Sociální činnost, studenti oboru Diplomovaná všeobecná sestra a vyučující jednotlivých předmětů.

Obor Praktická sestra

 

Obor Sociální činnost

 

Krátká videoprohlídka školy

Výsledky přijímacích zkoušek nanečisto - body dle kódu, pořadí MAT, pořadí ČJ, pořadí celkem, klíč správných řešení (ČJ, MAT)
 
Kritéria přijímacího řízení - zde.
 
Zkušební schéma jednotné přijímací zkoušky - zde.
 
Přijímací zkoušky nanečisto (kapacita je již zaplněna) - informace.
 
Informační web na přijímací zkoušky na střední školy - zde.
 
Ředitelka školy zveřejnila jednotná kritéria přijímacího řízení pro uchazeče o studium oboru praktická sestra a sociální činnost ve školním roce 2024/2025. Naleznete je zde. Zákonný zástupce uchazeče o studium může podat do prvního kola až tři přihlášky. 
 
Způsoby podání přihlášky:
1) elektronicky prostřednictvím digitálního informačního systému o přijímacím řízení (DIPSY) na základě prokázání totožnosti s využitím prostředků pro elektronickou identifikaci (nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně další způsoby dle NIA),
2) v podobě výpisu vytištěného z DIPSY bez prokázání totožnosti s využitím unikátního identifikačního kódu (přílohy se nepřikládají v listinné podobě)
3) na tiskopisu stanoveným MŠMT (včetně příloh v listinné podobě).
 
Základní informace o podání přihlášky ke studiu naleznete na https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html
 
Podle zvoleného způsobu podání bude dále probíhat další komunikace v přijímacím řízení. Plně elektronický způsob přináší řadu výhod a zjednodušuje oboustrannou komunikaci i administraci rodičům i škole. 
 
Uchazečům o studium přeji mnoho úspěchů.
 
Mgr. Marie Klementová, ředitelka školy
 

Z let minulých:

 
Žádost o zpětvzetí odvolání - pdf, docx.
 
Kritéria přijímacího řízení 2023 - zde
 
Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. (zdravotní způsobilost ke studiu) zde
 
Přijímací zkoušky nanečisto - informace, přihláška, výsledky - ČJ, MAT, celkové
 
Formulář pro odvolání - docxpdf
  
Informace o škole k vyplňování přihlášek - zde
 
Pravidla pro vyplnění přihlášky - zde 
 
 
Uchazečům o studium na střední škole přeji hodně štěstí, energie a vytrvalosti. Budeme se na Váš těšit.
 
Mgr. Marie Klementová, ředitelka školy

V současnosti škola má moderně vybavené učebny ošetřovatelství, pečovatelství, výpočetní techniky, psychologie, cizích jazyků, informační centrum se studovnou, knihovnou s internetem, keramickou dílnou, gymnastický sálek a hřiště s novým umělým povrchem.

Ve škole vyučují učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů a odborné učitelky. Výuka předmětu ošetřování nemocných u oboru praktická sestra (PS) probíhá od poloviny druhého ročníku pod vedením odborných učitelek a zkušených sester i lékařů v Nemocnici Pardubického kraje, a.s. - Orlickoústecké nemocnici. Výuka odborných předmětů oboru sociální činnost (SČ) od třetího ročníku probíhá ve smluvních sociálních zařízeních také pod vedením odborných učitelek a zkušených sociálních pracovníků.

Studium oborů PS a SČ je ukončeno maturitní zkouškou. Po jejím úspěšném vykonání absolvent obdrží Europass v českém a anglickém jazyce, který je dodatkem k vysvědčení o maturitní zkoušce. Poskytuje doplňující informace o kompetencích získaných studiem v daném oboru.

Těm žákům, kteří nemohou dojíždět, nabízíme ubytování ve dvoulůžkových pokojích v Domově mládeže Střední školy automobilní, Ústí nad Orlicí.

Během studia mají žáci možnost účastnit se celé řady aktivit, které škola už tradičně organizuje, např. odborné exkurze, masérský kurz, kurz znakového jazyka, adaptační kurz, lyžařský kurz, sportovně turistický kurz, návštěvy kin a divadel aj. Žáci obou oborů se aktivně zapojují do mimoškolních aktivit, např. Zdravý úsměv, abilympiáda, Hrou proti AIDS aj.

Obor praktická sestra

Obor zdravotnický asistent byl na všech středních zdravotnických školách v ČR od školního roku 2018/2019 nahrazen oborem praktická sestra. K negativním změnám učebního plánu oboru praktická sestra nedošlo, kompetence absolventů jsou rozšířeny. Více informací o učebním plánu a o činnostech zdravotnických pracovníků naleznete zde. Studium oboru praktická sestra je tou nejlepší přípravou pro další studium na vyšších a vysokých školách zdravotnického zaměření, ale zároveň se absolventi mohou ihned po ukončení studia úspěšně zapojit do pracovního procesu.

Obor sociální činnost

Absolvent/ka oboru sociální činnost se uplatní jako pracovník v sociálních službách v různých terénních, pobytových zařízeních a dalších zařízeních, např. v domech pro seniory, speciálních školách, azylových domech, stacionářích, chráněných dílnách, v pečovatelské službě. Získá vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientů pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Studium oboru je přípravou pro další studium na vyšších a vysokých školách, ale zároveň se absolventi mohou ihned po ukončení studia úspěšně zapojit do pracovního procesu. Více o oboru zde.

Obor diplomovaná všeobecná sestra

Studijní profil absolventa oboru diplomovaná všeobecná sestra vychází z doporučení Světové zdravotnické organizace pro země Evropské unie, vztahující se k úloze a funkci sester ve společnosti, které zahrnují:

  • řízení a poskytování ošetřovatelské péče - podpůrné, preventivní, léčebné, rehabilitační i pomocné, a to jednotlivcům, rodinám i skupinám,
  • výuku klientů/nemocných a zdravotnického personálu,
  • aktivní začlenění do zdravotnického týmu,
  • rozvoj ošetřovatelské praxe, kritického myšlení a výzkumu. 

Cílem studijního programu je připravit všeobecně orientovanou diplomovanou sestru schopnou samostatně působit v péči o zdraví, v prevenci, v péči o nemocné.

Absolvent oboru je schopen samostatné odborné činnosti v péči o zdraví, jako sestra v nemocnicích, v ambulantních složkách státních i privátních, v terénní i domácí péči v rámci primární, sekundární i terciální zdravotní péči o populaci. Diplomovaná všeobecná sestra je schopna samostatné práce, rozhodování, formulování a prosazování svých postojů na všech úsecích ústavní, ambulantní i domácí zdravotní péče. Uplatní se jako všeobecná sestra s předpoklady i pro vedení ošetřovatelského týmu.

Praktické zaměření studia, vzdělání v multidisciplinárních oborech, jazyková příprava, vzdělání v oblasti managementu a administrativy, psychologie, komunikace, pedagogiky, sociologie i práva a legislativy vytváří předpoklady pro plnění řídících úkolů v ústavních i nelůžkových zdravotnických zařízeních a v privátních ošetřovatelských organizacích.

Teoretické poznatky získané v průběhu studia budou předpokladem pro zapojení se do vědecké výzkumné práce v rámci své profese i k lektorské činnosti.

Diplomovaná všeobecná sestra se může dál vzdělávat v rámci specializační průpravy v jednotlivých úsecích ošetřovatelské péče i vysokoškolského studia ošetřovatelství.

Více o tomto oboru zde.

 

Navíc škola nabízí vzdělávání dospělých v kvalifikačních akreditovaných vzdělávacích programech.

Přehled kvalifikačních vzdělávacích programů: