Titulní strana > Uchazeči > Virtuální prohlídka

Seznam přijatých uchazečů na odvolání (v rámci autoremedury) - kombinovaná forma studia.

Výsledky 3. kola přijímacího řízení -  kombinovaná forma studia.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení -  denní formakombinovaná forma studia.

Výsledky přijímacího řízení -  denní formakombinovaná forma studia.

Informační letáky ke studiu -  denní formazkrácená denní formakombinovaná forma studia.

Informace ředitelky školy k přijímacímu řízení VOŠ pro školní rok 2021/2022

Studijní obory:

53-41-N/11     Diplomovaná všeobecná sestra – DVS (denní forma)

53-41-N/11     Diplomovaná všeobecná sestra – DVS (kombinovaná forma)

Celkový předpokládaný počet přijatých uchazečů - 50 studentů.

Přihlášku ke studiu naleznete zde.

Učební plán pro denní formu studia zde.

Učební plán pro kombinovanou formu studia zde.

Termíny přijímacího řízení:

 1. kolo červen 2021             uzávěrka přihlášek 31. 5. 2021
 2. kolo srpen 2021               uzávěrka přihlášek 16. 8. 2021
 3. kolo září 2021                  uzávěrka přihlášek 17. 9. 2021

Přijaty budou pouze řádně vyplněné přihlášky ke studiu (včetně vyplněného rodného čísla a označení formy vzdělávání – denní/kombinovaná).

Chybně vyplněné přihlášky nebudou zaregistrovány!

Kritéria přijímacího řízení pro denní a kombinovanou formu studia

 1. Úspěšně ukončené studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou

Úspěšné ukončení studia na střední škole uchazeč doloží originálem nebo ověřenou kopií maturitního vysvědčení.

 1. Hodnocení prospěchu ze střední školy

Hodnocení prospěchu ze střední školy potvrzené ředitelem nebo výchovným poradcem školy. Do hodnocení prospěchu ze střední školy bude započten prospěch za 2. pololetí 1., 2., 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku. 

 1. Zdravotní způsobilost ke studiu oboru DVS a výkonu povolání potvrzená lékařem

Předpokladem pro přijetí uchazeče ke studiu je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělávání – potvrzení na přihlášce (informace pro lékaře - ke stažení zde).

Školné:

Na zdravotnických VOŠ student hradí školné ve výši 1 500 Kč za každé studijní období, tj. 3 000 Kč za rok.

 

Informace ředitelky školy k přijímání do vyššího ročníku VOŠ pro školní rok 2021/2022

Studijní obor:                                     

53-41-N/11     Diplomovaná všeobecná sestra – DVS (denní forma - pokusné ověřování)

Celkový předpokládaný počet přijatých uchazečů - 9 studentů.

Přihlášku ke studiu naleznete zde.

Škola se přihlásila do pokusného ověřování organizace vzdělávání studentů ve vyšší odborné škole ve vzdělávacím programu Diplomovaná všeobecná sestra po přijetí do vyššího ročníku než prvního. Kritéria a podmínky přijetí k tomuto studiu naleznete v Metodickém pokynu k zajištění jednotného postupu vydaného MŠMT nebo zde.

K přijetí do vyššího ročníku se mohou přihlásit absolventi oboru zdravotnický asistent nebo praktická sestra, zdravotnický záchranář, porodní asistentka, dětská sestra.

Termíny přijímacího řízení:

 1. kolo uzávěrka přihlášek 31. 5. 2021 přijímací zkouška 21. 6. 2021
 2. kolo uzávěrka přihlášek 16. 8. 2021 přijímací zkouška 20. 8. 2021

Přijaty budou pouze řádně vyplněné přihlášky ke studiu (včetně vyplněného rodného čísla a označení formy vzdělávání – denní).

Chybně vyplněné přihlášky nebudou zaregistrovány!

Kritéria přijímacího řízení pro denní formu – pokusné ověřování:

 1. Úspěšně ukončené studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou

Úspěšné ukončení studia na střední škole uchazeč doloží originálem nebo ověřenou kopií maturitního vysvědčení.

 1. Zdravotní způsobilost ke studiu oboru DVS a výkonu povolání potvrzená lékařem

Předpokladem pro přijetí uchazeče ke studiu je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělávání – potvrzení na přihlášce (informace pro lékaře - ke stažení zde).

 1. Souhrnný test

Úspěšné vykonání zkoušky z anatomie, biofyziky, biochemie a hematologie formou didaktického testu (minimální úspěšnost v jednotlivých testech 60%, délka souhrnného testu je 90 minut).

 1. Žádost o přijetí do vyššího ročníku (naleznete zde ve formátu pdf nebo doc)
 1. Písemná žádost o uznání předmětu

Písemná žádost o uznání předmětu vyučovaného v 1. ročníku VOŠ oboru DVS (učební plán naleznete zde), kterou uchazeč přiloží k žádosti o přijetí do vyššího ročníku (viz. bod 4).

Součásti žádosti o uznání předmětu je:

 • Doklad o absolvování předmětu/modulu (prokazatelný)
 • kopie indexu (titulní strana s názvem VOŠ/VŠ, jménem, příjmením a fotografií studenta, strana s předmětem/modulem, jeho hodnocení, datum),
 • výpis z informačního systému VOŠ/VŠ (nutná identifikace VOŠ/VŠ)
  • Sylabus absolvovaného předmětu/modulu (prokazatelný, potvrzený) nebo kopie ŠVP (školního vzdělávacího plánu) předmět (nutná identifikace SŠ).

 

Školné:

Na zdravotnických VOŠ student hradí školné ve výši 1 500 Kč za každé studijní období, tj. 3 000 Kč za rok.

 

Ústí nad Orlicí 26. únor 2021                                                                

Mgr. Marie Klementová

ředitelka školy

Archiv:

Rozhodnutí o zařazení školy k pokusnému ověřování

Metodický pokyn k pokusnému ověřování zkráceného studia oboru DVS

Přihláška.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro školní rok 2021/2022 jsou plánovány tyto termíny dnů otevřených dveří:

sobota 16. 10.:  9:00 - 12:00

sobota 6. 11.:    9:00 - 12:00

středa 24. 11.: 14:00 - 17:00

čtvrtek 9. 12.:  14:00 - 17:00

sobota  8. 1.:     9:00 - 12:00

Při dnech otevřených dveří Vás po naší škole provedou učitelé i žáci. Můžete se těšit na ukázku kmenových a odborných učeben, prezentaci preventivních projektů, předvedení ošetřovatelských i pečovatelských činností a vyzkoušení postupů první pomoci a jiné. Těšíme se na Vás!

V případě zájmu Vám po telefonické domluvě umožníme individuální prohlídku školy.

Informační leták školy

Pro bližší představu, jak na naší škole probíhá výuka oborů Praktická sestra a Sociální činnost, jsme pro Vás připravili následující videa. Pod nimi je pak ještě krátká prohlídka školy.

Pro přehrání na celou obrazovku zvolte možnost "sledovát na youtube" - u přehrávání vpravo dole.

Na vzniku videa se podíleli žáci oborů Zdravotnický asistent, Praktická sestra, Sociální činnost, studenti oboru Diplomovaná všeobecná sestra a vyučující jednotlivých předmětů.

Obor Praktická sestra

 

Obor Sociální činnost

 

Krátká videoprohlídka školy

Seznam přijatých uchazečů ve 2. kole  - sociální činnost.
 
Seznam přijatých uchazečů po odvolání (v rámci autoremedury) - praktická sestra.
 
Vyhlášení 2. kola PZ pro obor SČ - zde.
 
Seznam přijatých uchazečů po odvolání - praktická sestrasociální činnost.
 
Seznam nepřijatých uchazečů po odvolání - praktická sestra.
 
Tiskopis odvolání proti nepřijetí - zde
 
Výsledky přijímacích zkoušek v 1. kole - praktická sestrasociální činnost.
 
Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky - dopis rodičům, opatření obecné povahy z MŠMT
 
Shrnutí aktualit ohledně PZ k 15. 3. - zde
 
Jednotné přijímací zkoušky (JPZ) formou písemných didaktických testů se budou konat 3. a 4. května 2021. Náhradní termín JPZ se uskuteční ve dnech 2. a 3. června 2021. Přihlášeným zájemcům o studium bude před konáním zaslána pozvánka k JPZ.
 
Opatření obecné povahy MŠMT - prodloužení doby na DT z ČJL a MAT - zde
 
Jednotné zkušební schéma PZ - zde
 
Průvodce přijímacími zkouškami - zde
 
Informace o škole k vyplňování přihlášek - zde
 
Nový tiskopis přihlášky ke stažení - zde
 
Pravidla pro vyplnění přihlášky - zde
 
Kritéria přijímacího řízení - zde
 
Informace o přijímacím řízení z MŠMT - zde
 
 
 
Uchazečům o studium na střední škole přeji hodně štěstí, energie a vytrvalosti. Budeme se na Váš těšit.
 
Mgr. Marie Klementová, ředitelka školy

V současnosti škola má moderně vybavené učebny ošetřovatelství, pečovatelství, výpočetní techniky, psychologie, cizích jazyků, informační centrum se studovnou, knihovnou s internetem, keramickou dílnou, gymnastický sálek a hřiště s novým umělým povrchem.

Ve škole vyučují učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů a odborné učitelky. Výuka předmětu ošetřování nemocných u oboru praktická sestra (PS) probíhá od poloviny druhého ročníku pod vedením odborných učitelek a zkušených sester i lékařů v Nemocnici Pardubického kraje, a.s. - Orlickoústecké nemocnici. Výuka odborných předmětů oboru sociální činnost (SČ) od třetího ročníku probíhá ve smluvních sociálních zařízeních také pod vedením odborných učitelek a zkušených sociálních pracovníků.

Studium oborů PS a SČ je ukončeno maturitní zkouškou. Po jejím úspěšném vykonání absolvent obdrží Europass v českém a anglickém jazyce, který je dodatkem k vysvědčení o maturitní zkoušce. Poskytuje doplňující informace o kompetencích získaných studiem v daném oboru.

Těm žákům, kteří nemohou dojíždět, nabízíme ubytování ve dvoulůžkových pokojích v Domově mládeže Střední školy automobilní, Ústí nad Orlicí.

Během studia mají žáci možnost účastnit se celé řady aktivit, které škola už tradičně organizuje, např. odborné exkurze, masérský kurz, kurz znakového jazyka, adaptační kurz, lyžařský kurz, sportovně turistický kurz, návštěvy kin a divadel aj. Žáci obou oborů se aktivně zapojují do mimoškolních aktivit, např. Zdravý úsměv, abilympiáda, Hrou proti AIDS aj.

Obor praktická sestra

Obor zdravotnický asistent byl na všech středních zdravotnických školách v ČR od školního roku 2018/2019 nahrazen oborem praktická sestra. K negativním změnám učebního plánu oboru praktická sestra nedošlo, kompetence absolventů jsou rozšířeny. Více informací o učebním plánu a o činnostech zdravotnických pracovníků naleznete zde. Studium oboru praktická sestra je tou nejlepší přípravou pro další studium na vyšších a vysokých školách zdravotnického zaměření, ale zároveň se absolventi mohou ihned po ukončení studia úspěšně zapojit do pracovního procesu.

Obor sociální činnost

Absolvent/ka oboru sociální činnost se uplatní jako pracovník v sociálních službách v různých terénních, pobytových zařízeních a dalších zařízeních, např. v domech pro seniory, speciálních školách, azylových domech, stacionářích, chráněných dílnách, v pečovatelské službě. Získá vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientů pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Studium oboru je přípravou pro další studium na vyšších a vysokých školách, ale zároveň se absolventi mohou ihned po ukončení studia úspěšně zapojit do pracovního procesu. Více o oboru zde.

Obor diplomovaná všeobecná sestra

Studijní profil absolventa oboru diplomovaná všeobecná sestra vychází z doporučení Světové zdravotnické organizace pro země Evropské unie, vztahující se k úloze a funkci sester ve společnosti, které zahrnují:

 • řízení a poskytování ošetřovatelské péče - podpůrné, preventivní, léčebné, rehabilitační i pomocné, a to jednotlivcům, rodinám i skupinám,
 • výuku klientů/nemocných a zdravotnického personálu,
 • aktivní začlenění do zdravotnického týmu,
 • rozvoj ošetřovatelské praxe, kritického myšlení a výzkumu. 

Cílem studijního programu je připravit všeobecně orientovanou diplomovanou sestru schopnou samostatně působit v péči o zdraví, v prevenci, v péči o nemocné.

Absolvent oboru je schopen samostatné odborné činnosti v péči o zdraví, jako sestra v nemocnicích, v ambulantních složkách státních i privátních, v terénní i domácí péči v rámci primární, sekundární i terciální zdravotní péči o populaci. Diplomovaná všeobecná sestra je schopna samostatné práce, rozhodování, formulování a prosazování svých postojů na všech úsecích ústavní, ambulantní i domácí zdravotní péče. Uplatní se jako všeobecná sestra s předpoklady i pro vedení ošetřovatelského týmu.

Praktické zaměření studia, vzdělání v multidisciplinárních oborech, jazyková příprava, vzdělání v oblasti managementu a administrativy, psychologie, komunikace, pedagogiky, sociologie i práva a legislativy vytváří předpoklady pro plnění řídících úkolů v ústavních i nelůžkových zdravotnických zařízeních a v privátních ošetřovatelských organizacích.

Teoretické poznatky získané v průběhu studia budou předpokladem pro zapojení se do vědecké výzkumné práce v rámci své profese i k lektorské činnosti.

Diplomovaná všeobecná sestra se může dál vzdělávat v rámci specializační průpravy v jednotlivých úsecích ošetřovatelské péče i vysokoškolského studia ošetřovatelství.

Více o tomto oboru zde.

 

Navíc škola nabízí vzdělávání dospělých v kvalifikačních akreditovaných vzdělávacích programech.

Přehled kvalifikačních vzdělávacích programů: