Titulní strana > Škola > Aktuality

Informační letáky ke studiu -  denní formazkrácená denní formakombinovaná forma studia.

Informace ředitelky školy k přijímacímu řízení VOŠ pro školní rok 2021/2022

Studijní obory:

53-41-N/11     Diplomovaná všeobecná sestra – DVS (denní forma)

53-41-N/11     Diplomovaná všeobecná sestra – DVS (kombinovaná forma)

Celkový předpokládaný počet přijatých uchazečů - 50 studentů.

Přihlášku ke studiu naleznete zde.

Termíny přijímacího řízení:

 1. kolo červen 2020             uzávěrka přihlášek 31. 5. 2021
 2. kolo srpen 2020               uzávěrka přihlášek 16. 8. 2021
 3. kolo září 2020                  uzávěrka přihlášek 17. 9. 2021

Přijaty budou pouze řádně vyplněné přihlášky ke studiu (včetně vyplněného rodného čísla a označení formy vzdělávání – denní/kombinovaná).

Chybně vyplněné přihlášky nebudou zaregistrovány!

Kritéria přijímacího řízení pro denní a kombinovanou formu studia

 1. Úspěšně ukončené studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou

Úspěšné ukončení studia na střední škole uchazeč doloží originálem nebo ověřenou kopií maturitního vysvědčení.

 1. Hodnocení prospěchu ze střední školy

Hodnocení prospěchu ze střední školy potvrzené ředitelem nebo výchovným poradcem školy. Do hodnocení prospěchu ze střední školy bude započten prospěch za 2. pololetí 1., 2., 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku. 

 1. Zdravotní způsobilost ke studiu oboru DVS a výkonu povolání potvrzená lékařem

Předpokladem pro přijetí uchazeče ke studiu je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělávání – potvrzení na přihlášce (informace pro lékaře - ke stažení zde).

Školné:

Na zdravotnických VOŠ student hradí školné ve výši 1 500 Kč za každé studijní období, tj. 3 000 Kč za rok.

 

Informace ředitelky školy k přijímání do vyššího ročníku VOŠ pro školní rok 2021/2022

Studijní obor:                                     

53-41-N/11     Diplomovaná všeobecná sestra – DVS (denní forma - pokusné ověřování)

Celkový předpokládaný počet přijatých uchazečů - 9 studentů.

Přihlášku ke studiu naleznete zde.

Škola se přihlásila do pokusného ověřování organizace vzdělávání studentů ve vyšší odborné škole ve vzdělávacím programu Diplomovaná všeobecná sestra po přijetí do vyššího ročníku než prvního. Kritéria a podmínky přijetí k tomuto studiu naleznete v Metodickém pokynu k zajištění jednotného postupu vydaného MŠMT nebo zde.

K přijetí do vyššího ročníku se mohou přihlásit absolventi oboru zdravotnický asistent nebo praktická sestra, zdravotnický záchranář, porodní asistentka, dětská sestra.

Termíny přijímacího řízení:

 1. kolo uzávěrka přihlášek 31. 5. 2021 přijímací zkouška 21. 6. 2021
 2. kolo uzávěrka přihlášek 16. 8. 2021 přijímací zkouška 20. 8. 2021

Přijaty budou pouze řádně vyplněné přihlášky ke studiu (včetně vyplněného rodného čísla a označení formy vzdělávání – denní).

Chybně vyplněné přihlášky nebudou zaregistrovány!

Kritéria přijímacího řízení pro denní formu – pokusné ověřování:

 1. Úspěšně ukončené studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou

Úspěšné ukončení studia na střední škole uchazeč doloží originálem nebo ověřenou kopií maturitního vysvědčení.

 1. Zdravotní způsobilost ke studiu oboru DVS a výkonu povolání potvrzená lékařem

Předpokladem pro přijetí uchazeče ke studiu je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělávání – potvrzení na přihlášce (informace pro lékaře - ke stažení zde).

 1. Souhrnný test

Úspěšné vykonání zkoušky z anatomie, biofyziky, biochemie a hematologie formou didaktického testu (minimální úspěšnost v jednotlivých testech 60%, délka souhrnného testu je 90 minut).

 1. Žádost o přijetí do vyššího ročníku (naleznete zde ve formátu pdf nebo doc)
 1. Písemná žádost o uznání předmětu

Písemná žádost o uznání předmětu vyučovaného v 1. ročníku VOŠ oboru DVS (učební plán naleznete zde), kterou uchazeč přiloží k žádosti o přijetí do vyššího ročníku (viz. bod 4).

Součásti žádosti o uznání předmětu je:

 • Doklad o absolvování předmětu/modulu (prokazatelný)
 • kopie indexu (titulní strana s názvem VOŠ/VŠ, jménem, příjmením a fotografií studenta, strana s předmětem/modulem, jeho hodnocení, datum),
 • výpis z informačního systému VOŠ/VŠ (nutná identifikace VOŠ/VŠ)
  • Sylabus absolvovaného předmětu/modulu (prokazatelný, potvrzený) nebo kopie ŠVP (školního vzdělávacího plánu) předmět (nutná identifikace SŠ).

 

Školné:

Na zdravotnických VOŠ student hradí školné ve výši 1 500 Kč za každé studijní období, tj. 3 000 Kč za rok.

 

Ústí nad Orlicí 26. únor 2021                                                                

Mgr. Marie Klementová

ředitelka školy

Archiv:

Rozhodnutí o zařazení školy k pokusnému ověřování

Metodický pokyn k pokusnému ověřování zkráceného studia oboru DVS

Přihláška.