Titulní strana > Uchazeči > Virtuální prohlídka

Nemocnice Pardubického kraje, a. s. vypsala „Stipendijní program“ pro studenty zdravotnických oborů na vyšších odborných a vysokých školách.

Účelem tohoto programu je nabídka podpory a motivace studentům, kteří se připravují na povolání: všeobecná sestra, porodní asistentka, atd.

Odkaz na stipendijní program NPK zde.

Stipendijní program pro stabilizaci NLZP v NPK, a.s. představuje souhrn pravidel a podmínek pro zařazení studenta do Stipendijního programu a následného poskytování stipendia. Stipendium je určeno studentům čtyřletého denního studia na střední škole zakončené maturitní zkouškou v oboru praktická sestra. Studium musí probíhat na středních školách zdravotnických v ČR a SR akreditovaných MŠMT ČR a SR.

Podmínky pro získání stipendia zde.

Žádost o stipendium zde.

Souhlas se zpracováním osobních údajů zde.

Co je Europass – dodatek k osvědčení

 • Dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády.
 • Vztahuje se na kvalifikaci držitele - je tedy totožný pro všechny osoby se stejným oborem vzdělání, neuvádí se na něm jméno držitele, ale kód a název oboru a adresa školy.
 • Na rozdíl od známek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění.
 • Uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným vzdělávacím systémem v Evropě.
 • Je vydáván zdarma v českém a cizím jazyce (angličtině, němčině, francouzštině).

V tabulce níže si můžete stáhnout Europass pro konkrétní obor a rok (vždy buď v češtině, nebo angličtině).

rok ukončení Praktická sestra Sociální činnost
2023 ČJ AJ ČJ AJ

„Europass – dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání, který využijete při hledání studia, práce nebo brigády. Více na europass.cz. Dodatek je platný pouze s originálem absolventského vysvědčení a musí korespondovat kódem a názvem oboru, formou studia a adresou školy. Dodatky jsou k dispozici ke stažení absolventům z příslušného školního roku. Absolventi z let předchozích si mohou kdykoliv zažádat individuálně u Národního centra Europass.”

Oznámení v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“) a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) lze podat:

 1. ústně v budově Vyšší odborné školy a střední školy zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí kanceláři sekretariátu ředitelky školy; o podaném oznámení bude sepsán písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam oznámení,
 2. písemně na adresu Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí, Smetanova 838, 562 01 Ústí nad Orlicí s označením obálky „NEOTVÍRAT - pouze do rukou příslušné osoby“, případně vhozením obálky do schránky s označením „Whistleblowing“ v přízemí u hlavního vchodu,
 3. telefonicky na telefonním čísle 465 251 292, mobil 739 257 903 nebo 739 257 890; telefonický hovor bude se souhlasem oznamovatele nahráván,
 4. elektronicky na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Osobami pověřenými v rámci Vnitřního oznamovacího systému jsou:

 • Jindra Bartošová – pověřená příslušná osoba, tel. č.: 465 251 292 nebo mobil: 739 257 903
 • Marie Klementová – zástupkyně pověřené příslušné osoby, tel. č.: 465 251 292 nebo mobil 739 257 890.

Oznamovatelem ve smyslu zákona a Směrnice je fyzická osoba podávající oznámení 
o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo
u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 3. porušuje zákon, nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti vyjmenované zákonem a Směrnicí.

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé.

Anonymní oznámení budou vyřizována mimo režim zákona stejně jako oznámení osob, které pro školu nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost.

Podkategorie