Titulní strana > Uchazeči > Virtuální prohlídka

Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (např. případ vedení dokumentace školy). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID datové schránky r778dxq, emailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adrese Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí, Smetanova 838, 562 01 Ústí nad Orlicí.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. et Mgr. Pavel Novák, telefonní číslo 465 521 292.

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

 • jméno a příjmení,
 • rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno),
 • státní občanství,
 • místo narození,
 • místo trvalého pobytu,
 • popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí nepobývá-li dítě žák nebo student na území České republiky,
 • údaje o předchozím vzdělávání včetně dosaženého stupně vzdělání,
 • datum zahájení vzdělávání ve škole,
 • údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole,
 • vyučovací jazyk,
 • údaje o znevýhodnění žáka,
 • údaje o mimořádném nadání žáka,
 • údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,
 • údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 • datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole ukončeno.

 

Výše vymezené údaje jsou v souladu s ustanovením podle čl. 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

 

 

Ústí nad Orlicí 01.08.2018                                                                  

Mgr. Marie Klementová

ředitelka školy

Směrnice pro 2014 č.22

Vydávání druhopisů vysvědčení

Tato směrnice se vydává na základě Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) č. 561/2004 Sb., § 28, odst. 8, v platném znění.

 1. Škola vydává druhopisy vysvědčení. Za vystavení tohoto druhopisu lze požadovat úhradu vynaložených nákladů, jejíž výše nesmí překročit 100,00 Kč. MŠMT stanovuje prováděcím předpisem podmínky pro vydávání druhopisů.
 2. Na písemnou žádost o vydání náhradního vysvědčení, vyhotoví škola na základě údajů v dokumentaci (protokol o maturitní zkoušce, třídní výkaz, katalogový list apod.) „Druhopis“, který se liší pouze tím, že v záhlaví nese označení druhopis. Záznam o vydání druhopisu vysvědčení se uvede do příslušné dokumentace školy.
 3. Na základě písemné nebo ústní žádosti se na hlavičkovém předtisku školy vystavuje potvrzení o absolvování školy.
 4. Poplatky:
  • druhopis vysvědčení z jednotlivých ročníků 100,00 Kč/1 ks
  • druhopis maturitního vysvědčení 100,00 Kč/1 ks
  • potvrzení o absolvování školy pro účely zahraničního zaměstnání 100,00 Kč/1 ks
  • potvrzení o absolvování školy 50,00 Kč/1 ks

Poplatek za příslušný dokument složí žadatel hotově do pokladny školy, případně zašle na účet školy 16836611/0100

Tato směrnice nabývá účinnosti od 1. ledna 2014.

Školní řád VOŠ - platný od 1. září 2020

Dodatek č. 1 - organizace distanční formy vzdělávání

 

 

Podkategorie