Výzva k podání nabídek

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Šablony pro SŠ a VOŠ

 

Projekt EU 2017 – 2019

Registrační číslo projektu:   CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006103

Zkrácený název projektu:   Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků a žáků SŠ

Název programu:                 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Datum zahájení projektu:   1. 7. 2017

Datum ukončení projektu:  30. 6. 2019     

Doba realizace projektu:     24 měsíců

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na jedno z následujících témat nebo jejich kombinaci: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Projekt je zaměřen na tři klíčové aktivity:

 • III/2.3 i - Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin - Osobnostně sociální rozvoj
 • III/2.5 i - Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin - Osobnostně sociální rozvoj

Popis realizace aktivity:

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci střední školy budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. Cílem je podpořit dlouhodobé vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů.

III/4.1 - Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem 

Popis realizace aktivity:

Cílem aktivity je podpořit žáky středních škol ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky SŠ ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

 

                                                                                              Mgr. Marie Klementová

                                                                                              zástupkyně ředitelky

                                                                                              hlavní kontaktní osoba projektu

Plakát

 

Projekt - Zdravý životní styl                                                                                 

Cílem projektu, který probíhá v průběhu celého roku, je seznámit žáky základních škol se zdravým životním stylem se zaměřením na výživu, pohyb a škodlivost návykových látek.

Při výuce jsou využity prezentace a praktické ukázky. Studenti SŠZS vyšetřují a hodnotí žákům jejich fyziologické funkce. Všichni si mohou formou hry vyzkoušet brýle, které simulují stav opilosti, vliv drog a pozorovat jak se ukládá dehet v plicích na tzv. kouřící panence Sue.

 

Projekt - První pomoc pro základní školy                                                          

Výuku první pomoci zajišťují pod odborným pedagogickým dohledem studenti SŠZS ÚO.

Praktická a teoretická výuka se týká procvičování telefonních čísel integrovaného záchranného systému a nácviku správného vedení telefonátu v případě nehody, praktického nácviku obvazování, první pomoci při krvácení a zlomeninách, resuscitace a transportu zraněného.

Při výuce žáci pracují se zdravotnickými pomůckami a materiálem, jsou využity ukázky modelových situací a plnění úkolů z pracovních listů.

 

Projekt - Environmentální výchova

Oucmanice - návštěva ekocentra, akce - Den ochrany životního prostředí

Žáci navštívili výukový program ekocentra Oucmanice, který je zaměřený na ochranu zdraví a udržitelný rozvoj. Získané vědomosti pak předávají žákům na tradiční akci Dne životního prostředí pořádané odborem životního prostředí.  Připravují pro děti z mateřských a základních škol soutěže o přírodě, „poznávačky“ rostlin a živočichů, obrázkové skládačky zvířat, kvízy, zajímavosti o zdravé výživě, nástěnné tabule zaměřené na ochranu přírody a aktuální globální ekologické problémy.

 • oucmanice1

Projekt -  Sportem proti drogovým závislostem 

Celoroční sportovní akce a besedy o pohybové činnosti a aktivním životním stylu.

Během besed se žáci seznámí se zdravotními riziky spojenými s užíváním návykových látek. Cílem sportovních akcí je vést žáky k pravidelnému pohybu. Finanční prostředky jsou použity na vstupy pro žáky do fitness centra, na pronájem zimního stadionu a herny stolního tenisu.

 • sport1
 • sport2
 

Projekt -  Hravá odpoledne pro Stacionář v Ústí nad Orlicí

V průběhu března a dubna 2018 si studenti 2. a 3. ročníku oboru sociální činnost SŠZS Ústí nad Orlicí připravili 2 dvouhodinové programy pro klienty stacionáře, které proběhly v prostorách stacionáře a přilehlé zahrady:

 1. a) Expresivní terapie - program s prvky arteterapie, muzikoterapie a dramaterapie
 2. b) Velikonoce – program seznamující s velikonočními tradicemi a výroba velikonočních dekorací.

Cílem programů bylo rozšíření škály aktivizačních a volnočasových aktivit všech klientů, rozvinutí jejich výtvarných, hudebních i pohybových dovedností. Aktivity přispívají k rozšíření a vybudování nových sociálních vazeb, protože program připravují studenti, kteří již chodí do stacionáře na praxi, nebo se na ni příští rok chystají. Studenty program motivuje k zájmu o dobrovolnictví.

 • stac1
 • stac2
 • stac3
 • stac4

Projekt -  Mezinárodní den dětí v MŠ Klubíčko a na jevišti Malé scény

Studenti prvního ročníku oboru sociální činnost SŠZS uspořádali, již tradičně, oslavu MDD v MŠ Klubíčko, které se účastnilo přes 100 dětí. Pro tuto příležitost studenti připravili divadelní představení – pohádku, kterou sami pod vedením p. uč. Kaplanové vytvořili a nacvičili. Poté následovaly soutěže pro děti, ve kterých si mohly vyzkoušet, jak jsou připraveny do první třídy.

Pohádku žáci zahráli na Malé scéně pro veřejnost v průběhu Města v pohybu.

 

Podkategorie

MŠMT Pardubický kraj ESF Evropská unie Školský portál
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Pardubický kraj Evropský sociální fond v ČR Evropská unie Školský portál Pardubického kraje
Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838 - netfirmy.czZdravotnické školy - netfirmy.cz