Činnost zdravotnického asistenta v praxi

  • Poskytuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči v rámci ošetřovatelského procesu.
  • Podílí se na získávání informací nutných k určení ošetřovatelských diagnóz v míře určené všeobecnou sestrou nebo porodní asistentkou.
  • Plní ošetřovatelský plán a provádí ošetřovatelské výkony jako:
    1. komplexní hygienická péče, sledování fyziologických funkcí, rozdělování diet, aplikace tepla a chladu
    2. rehabilitační ošetřování, nácvik sebeobsluhy
    3. pod odborným dohledem sestry podávání léčivých přípravků ústy, kůží, do tělních dutin, injekčně do podkoží a do svalu dospělým a dětem od tří let
    4. odebírání biologického materiálu, provádění jeho vyšetření dg. proužky
    5. zavádění a udržování kyslíkové terapie
    6. ošetřování rány a asistence lékaři při ošetřování ran
    7. příprava pacientů k výkonům, asistence při výkonech, ošetřování pacientů po výkonech
    8. činnosti spojené s přijetím, přeložením, propuštěním pacientů

Kompletní uplatnění zdravotnického asistenta naleznete zde.

Sociální činnost v praxi

  • V oblasti řízení sociálních služeb jsou žáci seznámeni se sociálními službami jako s jedním z nástrojů sociální politiky, vedoucím k porozumění cílům, principům a nástrojům sociální politiky.
  • V oblasti přímé péče a osobní asistence jsou žákům poskytnuty teoretické vědomosti a praktické dovednosti potřebné pro poskytování přímé obslužné péče klientům. Jsou připravováni na práci s různými typy klientů, kteří vyžadují pomoc druhé osoby, a to jak v zařízeních sociálních služeb, tak v domácím prostředí.
    1. umění komunikace s klienty
    2. organizování si práce a dodržování pracovních postupů
    3. dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
    4. dodržování ochrany životního prostředí a zdravotně-hygienických předpisů
    5. vytváření si návyků, postojů a osobnostních vlastností žádoucích pro práci v sociálních službách
  • Sociálně – výchovná činnost je zaměřena k přípravě žáků na výchovnou nepedagogickou činnost a přímou podporu schopností, dovedností a návyků klienta, které směřují k udržení jeho soběstačnosti a smysluplného vyplňování života nebo k prevenci sociálního vyloučení.
    1. příprava a realizace různé výchovné a volnočasové činnosti
    2. rozvoj osobnostních vlastností, návyků a postojů žáků potřebných pro práci se sociálními klienty
    3. osvojení vybraných poznatků a dovednosti z pedagogiky
  • Sociální vztahy a komunikace formují personální a komunikativně sociální kompetence žáků, učí je rozumět psychickému prožívání a chování klientů sociálních služeb, aplikovat vhodné přístupy při práci s klienty a kontaktu s jejich příbuznými, využívat získané dovednosti i v běžném životě.

Kompletní uplatnění sociální činnosti naleznete zde.

 

 

MŠMT Pardubický kraj ESF Evropská unie Školský portál
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Pardubický kraj Evropský sociální fond v ČR Evropská unie Školský portál Pardubického kraje
Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838 - netfirmy.czZdravotnické školy - netfirmy.cz