Výzva k podání nabídek

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Šablony pro SŠ a VOŠ

 

Projekt EU 2017 – 2019

Registrační číslo projektu:   CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006103

Zkrácený název projektu:   Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků a žáků SŠ

Název programu:                 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Datum zahájení projektu:   1. 7. 2017

Datum ukončení projektu:  30. 6. 2019     

Doba realizace projektu:     24 měsíců

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na jedno z následujících témat nebo jejich kombinaci: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Projekt je zaměřen na tři klíčové aktivity:

 • III/2.3 i - Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin - Osobnostně sociální rozvoj
 • III/2.5 i - Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin - Osobnostně sociální rozvoj

Popis realizace aktivity:

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci střední školy budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. Cílem je podpořit dlouhodobé vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů.

III/4.1 - Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem 

Popis realizace aktivity:

Cílem aktivity je podpořit žáky středních škol ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky SŠ ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

 

                                                                                              Mgr. Marie Klementová

                                                                                              zástupkyně ředitelky

                                                                                              hlavní kontaktní osoba projektu

Plakát

 

26. 5. 2020 Máme titul „eTwinningová škola“

S radostí oznamujeme, že VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí se nově stává „eTwinningovou školou 2020 – 2021“. Tento čestný titul nám byl udělen na základě splnění celé řady náročných kritérií týkajících se nejen aktivit našich žáků a učitelů v mezinárodním programu eTwinning, ale také kritérií z oblasti bezpečnosti na internetu, a to v mezinárodním měřítku. V letošním roce tento titul získalo 22 škol z České republiky, viz seznam oceněných mezinárodních škol.

Veliký dík opět patří našim žákům, jejich píli, nadšení a kreativitě, děkujeme!

Odkaz na web www.etwinning.net.

                                                                                                              Leona Červinková a Vlasta Beranová

Zde je text oznámení o udělení titulu "eTwinningová škola".

Congratulations! Your school has been awarded with the eTwinning School Label 2019-2020 and this is a great achievement by the eTwinning team in your school!
The official announcement will be made on the eTwinning.net Portal this week and on other eTwinning and European Commission's news channels.- You can proudly use the eTwinning School Label (here attached) on your school's website.

- Shortly, we will send you a package containing some eTwinning materials and of course the eTwinning School plaque.

- You will be invited to participate in the eTwinning Schools' Group and in the various activities dedicated to eTwinning Schools.

Congratulations again for being an example for all the other schools: we count on your dedication and commitment to promote eTwinning and its values, which are represented by the eTwinning Schools' mission which you can downloud here

 

E-bezpečnost

Diseminace How we practice

 

VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí - A máme také evropský certifikát kvality European Quality Label!

Za loňský mezinárodní projekt v eTwinningu How we practice jsme kromě národního certifikátu kvality Quality Label obdrželi další ocenění, a to evropský certifikát kvality.

Na školu nám dorazil v podobě níže uvedeného mailu: „Jako ocenění Vaší vynikající práce na eTwinningovém projektu „How We Practice“ byl Vaší škole udělen evropský certifikát kvality (European Quality Label). Toto ocenění je důkazem toho, že Vaše práce, práce studentů a celé školy odpovídá vysokým evropským měřítkům.“

Naši školu můžete najít mezi oceněnými školami za rok 2019 na webových stránkách, viz. https://www.etwinning.net/cz/pub/newsroom/highlights/schools-awarded-the-european-.htm.

Náš projekt bude navíc zveřejněn ve zvláštní sekci evropského portálu www.etwinning.net.

 • hwplc
 • hwpvb

 

VOŠ a SŠZS Ústí nad Orlicí – Certifikát kvality za mezinárodní projekt How we practice také pro naše žáky!

Jsme velmi rádi, že jsme za náš mezinárodní projekt How We Practice získali národní, a dokonce i evropský certifikát kvality European Quality Label.

Ocenění však obdrželi i samotní žáci ze třídy ZA a SČ 3. A a současní absolventi z bývalé ZA 4. B, kteří získali za tento projekt žákovský certifikát kvality. Ten si mohou zařadit do svého portfolia aktivit při studiu a mít doklad o cenných zkušenostech při účasti na mezinárodním projektu.

                                                                        Mgr. Leona Červinková, Mgr. Vlasta Beranová

 • hwpzaci

 

Národní podpůrné středisko pro eTwinning udělilo naší škole ocenění Quality Label. Certifikáty kvality v rámci aktivity eTwinning jsou udělovány učitelům za uskutečnění vynikajících eTwinningových projektů. Potvrzují, že projekt dosáhl určité kvality na úrovni národní i celoevropské.
Ocenění Quality Label získal náš mezinárodní projekt How we practice a velké poděkování patří především všem žákům ze třídy ZA a SČ 3. A a bývalé třídy ZA 4. B za usilovnou a kreativní celoroční práci na tomto projektu.

 • ETW_0752
 • Lea Červinková
 • Vlasta Beranová

Finišujeme How we pratcice

How we practice

Closer and Closer Christmas

Zdravý životný štýl

How do you celebrate your school birthday

Dopisy z Malajsie

Úvodní informace

Projekt - Zdravý životní styl                                                                                 

Cílem projektu, který probíhá v průběhu celého roku, je seznámit žáky základních škol se zdravým životním stylem se zaměřením na výživu, pohyb a škodlivost návykových látek.

Při výuce jsou využity prezentace a praktické ukázky. Studenti SŠZS vyšetřují a hodnotí žákům jejich fyziologické funkce. Všichni si mohou formou hry vyzkoušet brýle, které simulují stav opilosti, vliv drog a pozorovat jak se ukládá dehet v plicích na tzv. kouřící panence Sue.

 

Projekt - První pomoc pro základní školy                                                          

Výuku první pomoci zajišťují pod odborným pedagogickým dohledem studenti SŠZS ÚO.

Praktická a teoretická výuka se týká procvičování telefonních čísel integrovaného záchranného systému a nácviku správného vedení telefonátu v případě nehody, praktického nácviku obvazování, první pomoci při krvácení a zlomeninách, resuscitace a transportu zraněného.

Při výuce žáci pracují se zdravotnickými pomůckami a materiálem, jsou využity ukázky modelových situací a plnění úkolů z pracovních listů.

 

Projekt - Environmentální výchova

Oucmanice - návštěva ekocentra, akce - Den ochrany životního prostředí

Žáci navštívili výukový program ekocentra Oucmanice, který je zaměřený na ochranu zdraví a udržitelný rozvoj. Získané vědomosti pak předávají žákům na tradiční akci Dne životního prostředí pořádané odborem životního prostředí.  Připravují pro děti z mateřských a základních škol soutěže o přírodě, „poznávačky“ rostlin a živočichů, obrázkové skládačky zvířat, kvízy, zajímavosti o zdravé výživě, nástěnné tabule zaměřené na ochranu přírody a aktuální globální ekologické problémy.

 • oucmanice1

Projekt -  Sportem proti drogovým závislostem 

Celoroční sportovní akce a besedy o pohybové činnosti a aktivním životním stylu.

Během besed se žáci seznámí se zdravotními riziky spojenými s užíváním návykových látek. Cílem sportovních akcí je vést žáky k pravidelnému pohybu. Finanční prostředky jsou použity na vstupy pro žáky do fitness centra, na pronájem zimního stadionu a herny stolního tenisu.

 • sport1
 • sport2
 

Projekt -  Hravá odpoledne pro Stacionář v Ústí nad Orlicí

V průběhu března a dubna 2018 si studenti 2. a 3. ročníku oboru sociální činnost SŠZS Ústí nad Orlicí připravili 2 dvouhodinové programy pro klienty stacionáře, které proběhly v prostorách stacionáře a přilehlé zahrady:

 1. a) Expresivní terapie - program s prvky arteterapie, muzikoterapie a dramaterapie
 2. b) Velikonoce – program seznamující s velikonočními tradicemi a výroba velikonočních dekorací.

Cílem programů bylo rozšíření škály aktivizačních a volnočasových aktivit všech klientů, rozvinutí jejich výtvarných, hudebních i pohybových dovedností. Aktivity přispívají k rozšíření a vybudování nových sociálních vazeb, protože program připravují studenti, kteří již chodí do stacionáře na praxi, nebo se na ni příští rok chystají. Studenty program motivuje k zájmu o dobrovolnictví.

 • stac1
 • stac2
 • stac3
 • stac4

Projekt -  Mezinárodní den dětí v MŠ Klubíčko a na jevišti Malé scény

Studenti prvního ročníku oboru sociální činnost SŠZS uspořádali, již tradičně, oslavu MDD v MŠ Klubíčko, které se účastnilo přes 100 dětí. Pro tuto příležitost studenti připravili divadelní představení – pohádku, kterou sami pod vedením p. uč. Kaplanové vytvořili a nacvičili. Poté následovaly soutěže pro děti, ve kterých si mohly vyzkoušet, jak jsou připraveny do první třídy.

Pohádku žáci zahráli na Malé scéně pro veřejnost v průběhu Města v pohybu.

 

Podkategorie

MŠMT Pardubický kraj ESF Evropská unie Školský portál
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Pardubický kraj Evropský sociální fond v ČR Evropská unie Školský portál Pardubického kraje
Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838 - netfirmy.czZdravotnické školy - netfirmy.cz