Pokyny pro psaní absolventských a seminárních prací 2021 - zde.

Šablony na kazuistiku a průzkum.

Přihláška k absolutoriu - pdf, docx.

Požadavky na kvalitu zpracování seminárních prací

Formulář na téma absolventské práce

Zpráva z absolutoria 2020

Dne 26. 6. 2020 se konalo v Hernychově vile první slavnostní předávání diplomů osmnácti absolventkám tříletého denního studijního oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Této akce se zúčastnila i řada vzácných hostů. Za Odbor školství Pardubického kraje pozvání přijal jeho vedoucí Mgr. Martin Kiss, za město Ústí nad Orlicí starosta Petr Hájek, za Orlickoústeckou nemocnici náměstkyně ošetřovatelské péče Mgr. Hana Maršíková, dále bývalá ředitelka školy Mgr. Lenka Podzimková, která se zasloužila o vznik VOŠ, současné vedení školy a řada interních i externích vyučujících. Přítomní byli svědky předání diplomů a slavnostního slibu absolventek. Za zvuků studentské hymny Gaudeamus igitur se absolventky rozloučily se školou, která pro ně byla v posledních třech letech druhým domovem.

Mgr. Lenka Čermáková

 • IMG_0004
 • IMG_0005
 • IMG_0006
 • IMG_0013
 • IMG_0015
 • IMG_0023
 • IMG_0027
 • IMG_0029
 • IMG_0041
 • IMG_0051
 • IMG_0067
 • IMG_0069
 • IMG_0075
 • IMG_0081
 • IMG_0082
 • IMG_0091
 • IMG_0092
 • IMG_0093
 • IMG_0095
 • IMG_0096
 • IMG_0098
 • IMG_0101
 • IMG_0105
 • IMG_0115
 • IMG_0138
 • IMG_9972
 • IMG_9974
 • IMG_9976
 • IMG_9997

 

Rozhodnutí o zařazení školy k pokusnému ověřování

Informač leták o studiu

Metodický pokyn k pokusnému ověřování zkráceného studia oboru DVS

Pokyny k uznání dosaženého vzdělání

Sylaby pro školní rok 2017/2018

Kód oboru vzdělávání - 53-41-N/11

Délka a forma studia: 3 roky – denní 

Určeno: absolventům s maturitou (získanou na různých typech středních škol)

Způsob ukončení: absolutorium

Dosažený stupeň vzdělání: vyšší odborné vzdělání, získání titulu DiS. – diplomovaný specialista

Školné:  3 000, - Kč, rozložené do dvou pololetních splátek

PERSPEKTIVNÍ STUDIJNÍ OBOR – vhodný pro dívky i chlapce. Připravuje všeobecně orientovanou diplomovanou sestru, schopnou samostatně působit v péči o zdraví, v prevenci i v péči o nemocné dospělé a děti od tří let. Umožňuje absolventům široké uplatnění na trhu práce v rámci EU.

Kritéria přijetí ke studiu:

 1. Úspěšně ukončené studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou
 2. Hodnocení prospěchu ze střední školy
 3. Zdravotní způsobilost ke studiu oboru DVS a výkonu povolání potvrzená lékařem

Podrobnější informace o kritériích a přihlášku ke studiu naleznete zde.

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA

Vzdělávací obsah vychází z minimálních požadavků na vzdělávání všeobecné sestry stanovených předpisy ČR a směrnic EHS. Zahrnuje teoretické vědomosti z věd, o které se opírá všeobecné ošetřovatelství, dále vybrané sociální disciplíny umožňující lépe pochopit chování zdravých a nemocných osob a změny ve společnosti, vztah mezi zdravotním stavem a fyzickým i sociálním prostředím člověka, které pomáhají vytvářet odborné kompetence a osobnostní kvality studentů. Významnou složku vzdělávání tvoří praktická výuka, jejímž cílem je osvojení ošetřovatelských postupů, dovedností plánovat, poskytovat a vyhodnocovat zdravotní péči, jednat se zdravými i nemocnými klienty a pracovat v týmu. Praktická výuka se uskutečňuje v nemocnicích a ostatních zařízeních zajišťujících zdravotní péči za spolupráce a součinnosti všeobecných sester a jiných zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu činnosti bez odborného dohledu.

PROFIL ABSOLVENTA A CÍLE VÝUKY

Studijní profil absolventa oboru diplomovaná všeobecná sestra vychází z doporučení Světové zdravotnické organizace pro země Evropské unie, vztahující se k úloze a funkci sester ve společnosti, které zahrnují:

 • řízení a poskytování ošetřovatelské péče - podpůrné, preventivní, léčebné, rehabilitační i pomocné, a to jednotlivcům, rodinám i skupinám,
 • výuku klientů/nemocných a zdravotnického personálu,
 • aktivní začlenění do zdravotnického týmu,
 • rozvoj ošetřovatelské praxe, kritického myšlení a výzkumu. 

Cílem studijního programu je připravit všeobecně orientovanou diplomovanou sestru schopnou samostatně působit v péči o zdraví, v prevenci, v péči o nemocné.

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ

Absolvent oboru je schopen samostatné odborné činnosti v péči o zdraví, jako sestra v nemocnicích, v ambulantních složkách státních i privátních, v terénní i domácí péči v rámci primární, sekundární i terciální zdravotní péči o populaci. Diplomovaná všeobecná sestra je schopna samostatné práce, rozhodování, formulování a prosazování svých postojů na všech úsecích ústavní, ambulantní i domácí zdravotní péče. Uplatní se jako všeobecná sestra s předpoklady i pro vedení ošetřovatelského týmu.

Praktické zaměření studia, vzdělání v multidisciplinárních oborech, jazyková příprava, vzdělání v oblasti managementu a administrativy, psychologie, komunikace, pedagogiky, sociologie i práva a legislativy vytváří předpoklady pro plnění řídících úkolů v ústavních i nelůžkových zdravotnických zařízeních a v privátních ošetřovatelských organizacích.

Teoretické poznatky získané v průběhu studia budou předpokladem pro zapojení se do vědecké výzkumné práce v rámci své profese i k lektorské činnosti.

Diplomovaná všeobecná sestra se může dál vzdělávat v rámci specializační průpravy v jednotlivých úsecích ošetřovatelské péče i vysokoškolského studia ošetřovatelství.

Informace o přijímaní přihlášek na VOŠ - zde.

Výsledky přijímacího řízení

Diplomovaná všeobecná sestra - pokusné ověřování 2. kolo (DVS - PO) zde
Diplomovaná všeobecná sestra - 1. kolo
Diplomovaná všeobecná sestra - pokusné ověřování (DVS - PO) zde
 
Kritéria přijímacího řízení na VOŠ 2020/2021 - denní studium, pokusné ověřování.

 

Archiv:

Informace ředitelky školy k přijímacímu řízení VOŠ pro školní rok 2019/2020 

Informace ředitelky školy k přijímání do vyššího ročníku VOŠ pro školní rok 2019/2020

Rozhodnutí o zařazení školy k pokusnému ověřování

Metodický pokyn k pokusnému ověřování zkráceného studia oboru DVS

Přihláška.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzdělávání v oboru diplomovaná všeobecná sestra (DVS) na vyšší odborné škole bude zahájeno ve školním roce 2017 - 2018.
Ředitelka školy zveřejnila kritéria přijímacího řízení ke studiu oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšší odborné škole.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Učební plán pro DVS je možno stáhnout v podobě pdf.

Začátek studia 2017, 2018

Začátek studia 2019 - ?

 

MŠMT Pardubický kraj ESF Evropská unie Školský portál
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Pardubický kraj Evropský sociální fond v ČR Evropská unie Školský portál Pardubického kraje
Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838 - netfirmy.czZdravotnické školy - netfirmy.cz