Aktuální obor, který se na škole vyučuje od 1. 9. 2018.

V souladu s Nařízením vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, došlo k nahrazení oboru vzdělání 53-41-M/01 zdravotnický asistent oborem vzdělání 53-41-M/03 praktická sestra.

K negativním změnám učebního plánu oboru praktická sestra nedojde, kompetence absolventů budou rozšířeny. Více informací o učebním plánu a o činnostech zdravotnických pracovníků naleznete níže.

Po ukončení studia je praktická sestra plně připravena pro výkon své profese popř. může dále studovat na vyšších a vysokých školách zdravotnického zaměření. 

Učební plán oboru praktická sestra

Vyhláška č. 391_2017 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných pracovníků

 

Předpokládaný termín zahájení kurzu plánujeme na únor či březen 2019 za podmínky nejméně 12 přihlášených uchazečů.

Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí nabízí vzdělání v oboru

CHŮVA PRO DĚTI DO ZAHÁJENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 69-017-M

č. j. MSMT-2075/2016-1/82.

Kvalifikační kurz, připravuje jednotlivce na zkoušku z profesní kvalifikace Chůva. Zkouška u autorizované osoby z profesní kvalifikace opravňuje absolventy k získání vázané živnosti (dle zákona č. 179/2006 Sb.) Absolventi mohou pracovat v rodinách jako profesionální chůva nebo najdou uplatnění jako chůva pečující o děti v dětských skupinách nebo v předškolních zařízeních.

Uplatnění absolventa

Absolvent rekvalifikačního má veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace a schopen:

 • dodržovat zásady bezpečnosti,
 • poskytovat první pomoc dítěti/dětem,
 • pečovat o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování,
 • vést dítě k hygienickým návykům,
 • uplatňovat zásady správného životního stylu,
 • uplatňovat metody a formy pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí,
 • řešit nepříznivé situace pedagogicko-psychologického hlediska,
 • uplatňovat znalosti o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi,
 • dodržovat etické principy při práci chůvy a vést dítě k morálním hodnotám,
 • orientovat se v pracovně právních vztazích uplatňovaných v profesním životě chůvy, dodržovat provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte.

Informace ke vzdělávacímu kurzu:

Předpokládaný termín zahájení kurzu plánujeme na únor či březen 2019 za podmínky nejméně 12 přihlášených uchazečů.

Výuka bude probíhat dva dny v týdnu v odpoledních hodinách (12,40 – 19,00 hod.). Teoretická část (100 hod.) bude realizována na SŠZS Ústí nad Orlicí, praktická část – celkem 60 hod., cvičení 30 hod. budou realizována v odborných učebnách a 30 hod. bude následovat praxe ve smluvních zařízeních.

Podmínky přijetí:

 • základní vzdělání,
 • trestní bezúhonnost,
 • potvrzení o zdravotním stavu,
 • výslovnost bez logopedických vad,
 • 18 let – minimální věk účastníků.

Cena kurzu: 8500,- Kč

V ceně kurzu jsou vzdělávací materiály zpracované pro všechny vzdělávací moduly. 

Přihlášky přijímáme poštou nebo elektronicky. Formulář možno stáhnout ve formátu pdf nebo doc.

Adresa školy:

Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální, Smetanova 838, Ústí nad Orlicí, PSČ 562 01

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě dalších dotazů kontaktujte:Mgr. Lenku Podzimkovou, garanta kurzu.

Kontakt:

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefonicky: 739 257 903 - Mgr. Podzimková, 465521292 – kancelář školy

Kurz je pořádán v rámci udržitelnosti projektu

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.13/02.0044.

Název projektu: Posílení absorpční kapacity v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí

 

Jedná se o dobíhající obor pro současné 2., 3. a 4. ročníky.

Obor všeobecná sestra byl na všech středních zdravotnických školách v ČR od školního roku 2004/2005 nahrazen oborem zdravotnický asistent. Sesterské studium se podle zákona o vzdělávání v nelékařských zdravotnických oborech přesunulo na vyšší zdravotnické školy a univerzity jako obor, který lze studovat až po vykonání maturitní zkoušky. Studium oboru zdravotnický asistent je tou nejlepší průpravou pro další studium na vyšších a vysokých školách zdravotnického zaměření.

Činnost zdravotnického asistenta v praxi

Poskytuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči v rámci ošetřovatelského procesu.

 • Podílí se na získávání informací nutných k určení ošetřovatelských diagnóz v míře určené všeobecnou sestrou nebo porodní asistentkou.
 • Plní ošetřovatelský plán a provádí ošetřovatelské výkony jako:
  1. komplexní hygienická péče, sledování fyziologických funkcí, rozdělování diet, aplikace tepla a chladu
  2. rehabilitační ošetřování, nácvik sebeobsluhy
  3. pod odborným dohledem sestry podávání léčivých přípravků ústy, kůží, do tělních dutin, injekčně do podkoží a do svalu dospělým a dětem od tří let
  4. odebírání biologického materiálu, provádění jeho vyšetření dg. proužky
  5. zavádění a udržování kyslíkové terapie
  6. ošetřování rány a asistence lékaři při ošetřování ran
  7. příprava pacientů k výkonům, asistence při výkonech, ošetřování pacientů po výkonech
  8. činnosti spojené s přijetím, přeložením, propuštěním pacientů

Kompletní uplatnění zdravotnického asistenta ve formátu pdf.

Učební plány pro obor ZA k nahlédnutí zde.

Absolvent/ka oboru sociální činnost se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a terénních službách. Získá vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientů pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Může své vědomosti uplatnit v managementu sociálních služeb.

Sociální činnost v praxi

 • V oblasti řízení sociálních služeb jsou žáci seznámeni se sociálními službami jako s jedním z nástrojů sociální politiky, vedoucím k porozumění cílům, principům a nástrojům sociální politiky.
 • V oblasti přímé péče a osobní asistence jsou žákům poskytnuty teoretické vědomosti a praktické dovednosti potřebné pro poskytování přímé obslužné péče klientům. Jsou připravováni na práci s různými typy klientů, kteří vyžadují pomoc druhé osoby, a to jak v zařízeních sociálních služeb, tak v domácím prostředí.
  1. umění komunikace s klienty
  2. organizování si práce a dodržování pracovních postupů
  3. dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  4. dodržování ochrany životního prostředí a zdravotně-hygienických předpisů
  5. vytváření si návyků, postojů a osobnostních vlastností žádoucích pro práci v sociálních službách
 • Sociálně – výchovná činnost je zaměřena k přípravě žáků na výchovnou nepedagogickou činnost a přímou podporu schopností, dovedností a návyků klienta, které směřují k udržení jeho soběstačnosti a smysluplného vyplňování života nebo k prevenci sociálního vyloučení.
  1. příprava a realizace různé výchovné a volnočasové činnosti
  2. rozvoj osobnostních vlastností, návyků a postojů žáků potřebných pro práci se sociálními klienty
  3. osvojení vybraných poznatků a dovednosti z pedagogiky
 • Sociální vztahy a komunikace formují personální a komunikativně sociální kompetence žáků, učí je rozumět psychickému prožívání a chování klientů sociálních služeb, aplikovat vhodné přístupy při práci s klienty a kontaktu s jejich příbuznými, využívat získané dovednosti i v běžném životě.

Kompletní uplatnění sociální činnosti ve formátu pdf.

Učební plány pro obor SC k nahlédnutí zde.

MŠMT Pardubický kraj ESF Evropská unie Školský portál
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Pardubický kraj Evropský sociální fond v ČR Evropská unie Školský portál Pardubického kraje
Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838 - netfirmy.czZdravotnické školy - netfirmy.cz