Na školní rok 2019 / 2020 jsou vypsány tyto termíny:

   2. 11. 2019 - sobota -          9:00 - 15:00 (spojeno s oslavami 40. výročí školy)

 20. 11. 2019 -  středa  -        14:00 - 17:00

 12. 12. 2019  - čtvrtek -        14:00 - 17:00

   11. 1. 2020 -  sobota -         8:00 - 12:00

Během těchto dní si můžete prohlédnout všechny učebny a ostatní prostory naší školy, dozvíte se veškeré informace o studijních oborech. Můžete si také vyzkoušet některé dovednosti, které požadujeme po našich žácích ve zdravotnické a sociální činnosti.

V případě zájmu Vám po telefonické domluvě umožníme individuální prohlídku školy.

Fotogalerie školy k nahlédnutí zde.

Virtuální prohlídku naleznete zde.

Činnost zdravotnického asistenta v praxi

 • Poskytuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči v rámci ošetřovatelského procesu.
 • Podílí se na získávání informací nutných k určení ošetřovatelských diagnóz v míře určené všeobecnou sestrou nebo porodní asistentkou.
 • Plní ošetřovatelský plán a provádí ošetřovatelské výkony jako:
  1. komplexní hygienická péče, sledování fyziologických funkcí, rozdělování diet, aplikace tepla a chladu
  2. rehabilitační ošetřování, nácvik sebeobsluhy
  3. pod odborným dohledem sestry podávání léčivých přípravků ústy, kůží, do tělních dutin, injekčně do podkoží a do svalu dospělým a dětem od tří let
  4. odebírání biologického materiálu, provádění jeho vyšetření dg. proužky
  5. zavádění a udržování kyslíkové terapie
  6. ošetřování rány a asistence lékaři při ošetřování ran
  7. příprava pacientů k výkonům, asistence při výkonech, ošetřování pacientů po výkonech
  8. činnosti spojené s přijetím, přeložením, propuštěním pacientů

Kompletní uplatnění zdravotnického asistenta naleznete zde.

Sociální činnost v praxi

 • V oblasti řízení sociálních služeb jsou žáci seznámeni se sociálními službami jako s jedním z nástrojů sociální politiky, vedoucím k porozumění cílům, principům a nástrojům sociální politiky.
 • V oblasti přímé péče a osobní asistence jsou žákům poskytnuty teoretické vědomosti a praktické dovednosti potřebné pro poskytování přímé obslužné péče klientům. Jsou připravováni na práci s různými typy klientů, kteří vyžadují pomoc druhé osoby, a to jak v zařízeních sociálních služeb, tak v domácím prostředí.
  1. umění komunikace s klienty
  2. organizování si práce a dodržování pracovních postupů
  3. dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  4. dodržování ochrany životního prostředí a zdravotně-hygienických předpisů
  5. vytváření si návyků, postojů a osobnostních vlastností žádoucích pro práci v sociálních službách
 • Sociálně – výchovná činnost je zaměřena k přípravě žáků na výchovnou nepedagogickou činnost a přímou podporu schopností, dovedností a návyků klienta, které směřují k udržení jeho soběstačnosti a smysluplného vyplňování života nebo k prevenci sociálního vyloučení.
  1. příprava a realizace různé výchovné a volnočasové činnosti
  2. rozvoj osobnostních vlastností, návyků a postojů žáků potřebných pro práci se sociálními klienty
  3. osvojení vybraných poznatků a dovednosti z pedagogiky
 • Sociální vztahy a komunikace formují personální a komunikativně sociální kompetence žáků, učí je rozumět psychickému prožívání a chování klientů sociálních služeb, aplikovat vhodné přístupy při práci s klienty a kontaktu s jejich příbuznými, využívat získané dovednosti i v běžném životě.

Kompletní uplatnění sociální činnosti naleznete zde.

 

 

MŠMT stanovilo řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) pro čtyřleté obory vzdělání na 8. 6. 2020. Náhradní termín JPZ pro všechny obory vzdělání stanovilo na 23. 6. 2020. Jednotné zkušební schéma pro konání jednotné přijímací zkoušky naleznete zde
 

Podrobnosti o průběhu a vyhodnocení přijímací zkoušky, maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky a podrobnosti o pravidlech pro jímací řízení ve školním roce 2019/2020 upravuje vyhláška č. 232/2020 Sb., kterou naleznete zde.

Vyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
koronaviru SARS CoV-2 zde.

Jednotná přijímací zkouška bude probíhat za dodržení hygienických a provozních podmínek, které doporučilo MŠMT a naleznete je zde. Před vstupem do budovy školy musí uchazeči mimo jiné odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního virového onemocnění, naleznete ho zde

 
Zároveň žádáme doprovod uchazečů, aby nevstupoval do budovy školy. 
 
Uchazečům o studium na střední škole přeji hodně štěstí, energie a vytrvalosti. Budeme se na Váš těšit.
 
Mgr. Marie Klementová, ředitelka školy
 

Kritéria přijímacího řízení

Přihláška ke studiu, vysvětlivky k přihlášce.

Příjímací zkoušky nanečisto: informace, přihláška (pdf, doc), výsledky (ČJ, MAT, souhrn).

Přípravné kurzy: informace, harmonogram, přihláška.

 

V současnosti škola má moderně vybavené učebny ošetřovatelství, pečovatelství, výpočetní techniky, psychologie, cizích jazyků, informační centrum se studovnou, knihovnou s internetem, keramickou dílnou, gymnastický sálek, posilovnu a hřiště s umělým povrchem.

Ve škole vyučují učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů a odborné učitelky. Výuka předmětu ošetřování nemocných u oboru zdravotnický asistent (ZA) probíhá od třetího ročníku pod vedením odborných učitelek a zkušených sester i lékařů v Nemocnici Pardubického kraje, a.s. - Orlickoústecké nemocnici. Výuka odborných předmětů oboru sociální činnost (SČ) od třetího ročníku probíhá ve smluvních sociálních zařízeních také pod vedením odborných učitelek a zkušených sociálních pracovníků.

Studium oborů ZA a SČ je ukončeno maturitní zkouškou. Po jejím úspěšném vykonání absolvent obdrží Europass v českém a anglickém jazyce, který je dodatkem k vysvědčení o maturitní zkoušce. Poskytuje doplňující informace o kompetencích získaných studiem v daném oboru.

Těm žákům, kteří nemohou dojíždět, nabízíme ubytování ve dvoulůžkových pokojích v Domově mládeže Střední školy automobilní, Ústí nad Orlicí.

Během studia mají žáci možnost účastnit se celé řady aktivit, které škola už tradičně organizuje, např. odborné exkurze masérský kurz, kurz znakového jazyka, adaptační kurz, lyžařský kurz, sportovně turistický kurz, návštěvy kin a divadel aj. Žáci obou oborů se aktivně zapojují do mimoškolních aktivit, např. Zdravý úsměv, abilympiáda, Hrou proti AIDS aj.

Obor zdravotnický asistent

Obor všeobecná sestra byl na všech středních zdravotnických školách v ČR od školního roku 2004/2005 nahrazen oborem zdravotnický asistent. Sesterské studium se podle zákona č. 96/2004 o podmínkách získávání uznání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání přesunulo na vyšší zdravotnické školy a univerzity jako obor, který lze studovat až po vykonání maturitní zkoušky. Studium oboru zdravotnický asistent je tou nejlepší přípravou pro další studium na vyšších a vysokých školách zdravotnického zaměření, ale zároveň se absolventi mohou ihned po ukončení studia úspěšně zapojit do pracovního procesu.

Obor sociální činnost

Absolvent/ka oboru sociální činnost se uplatní jako pracovník v sociálních službách v různých terénních, pobytových zařízeních a dalších zařízeních, např. v domech pro seniory, speciálních školách, azylových domech, stacionářích, chráněných dílnách, v pečovatelské službě. Získá vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientů pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Studium oboru je přípravou pro další studium na vyšších a vysokých školách, ale zároveň se absolventi mohou ihned po ukončení studia úspěšně zapojit do pracovního procesu.

Obor diplomovaná všeobecná sestra

Studijní profil absolventa oboru diplomovaná všeobecná sestra vychází z doporučení Světové zdravotnické organizace pro země Evropské unie, vztahující se k úloze a funkci sester ve společnosti, které zahrnují:

 • řízení a poskytování ošetřovatelské péče - podpůrné, preventivní, léčebné, rehabilitační i pomocné, a to jednotlivcům, rodinám i skupinám,
 • výuku klientů/nemocných a zdravotnického personálu,
 • aktivní začlenění do zdravotnického týmu,
 • rozvoj ošetřovatelské praxe, kritického myšlení a výzkumu. 

Cílem studijního programu je připravit všeobecně orientovanou diplomovanou sestru schopnou samostatně působit v péči o zdraví, v prevenci, v péči o nemocné.

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ

Absolvent oboru je schopen samostatné odborné činnosti v péči o zdraví, jako sestra v nemocnicích, v ambulantních složkách státních i privátních, v terénní i domácí péči v rámci primární, sekundární i terciální zdravotní péči o populaci. Diplomovaná všeobecná sestra je schopna samostatné práce, rozhodování, formulování a prosazování svých postojů na všech úsecích ústavní, ambulantní i domácí zdravotní péče. Uplatní se jako všeobecná sestra s předpoklady i pro vedení ošetřovatelského týmu.

Praktické zaměření studia, vzdělání v multidisciplinárních oborech, jazyková příprava, vzdělání v oblasti managementu a administrativy, psychologie, komunikace, pedagogiky, sociologie i práva a legislativy vytváří předpoklady pro plnění řídících úkolů v ústavních i nelůžkových zdravotnických zařízeních a v privátních ošetřovatelských organizacích.

Teoretické poznatky získané v průběhu studia budou předpokladem pro zapojení se do vědecké výzkumné práce v rámci své profese i k lektorské činnosti.

Diplomovaná všeobecná sestra se může dál vzdělávat v rámci specializační průpravy v jednotlivých úsecích ošetřovatelské péče i vysokoškolského studia ošetřovatelství.

 

Navíc škola nabízí vzdělávání dospělých v kvalifikačních akreditovaných vzdělávacích programech.

Přehled kvalifikačních vzdělávacích programů:

 • Sanitář
 • Pracovník v sociálních službách
 • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
 • Sportovní masáž
 • Zdravotník zotavovacích akcí

 

 

 

 

MŠMT Pardubický kraj ESF Evropská unie Školský portál
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Pardubický kraj Evropský sociální fond v ČR Evropská unie Školský portál Pardubického kraje
Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Smetanova 838 - netfirmy.czZdravotnické školy - netfirmy.cz